Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Gerelateerd

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van cystic fibrosis. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren. 

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

De indicatoren voor Cystic fibrosis zijn komen te vervallen vanaf verslagjaar 2019.

Documenten

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Cystic Fibrosis verslagjaar 2018

PDF-document 142,99 KB

Indicatorgids 27-11-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 06-12-2016

Indicatorgids Cystic Fibrosis verslagjaar 2017

Word-document 78,87 KB

Indicatorgids 02-11-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Cystic Fibrosis verslagjaar 2016

Word-document 84,54 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Aanbiedingsformulier Cystic Fibrosis verslagjaar 2016

PDF-document 557,43 KB

Aanbiedingsformulier 06-11-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Cystic Fibrosis verslagjaar 2015

Word-document 89,06 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Indicatorgids Cystic Fibrosis versie 3.3 verslagjaar 2015 def (versie 1)

Word-document 90,17 KB

Indicatorgids 01-10-2015

Procesbeschrijving aanlevering indicatoren CF

Word-document 35,2 KB

Procesbeschrijving 01-08-2015

Verslagjaar 2014

Aanbiedingsformulier Cystic Fibrosis verslagjaar 2014

PDF-document 258,13 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Indicatorgids Cystic Fibrosis verslagjaar 2014

Word-document 122,03 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Rapportage 2013 (versie 1)

PDF-document 897,81 KB

Rapport 01-11-2014

Betrokken partijen

 • Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) (penvoerder)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Pati├źntenfederatie Nederland
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Bijna alle relevante partijen waren betrokken bij de indiening. Alleen V&VN dient niet mee in.

 • Verbeteropdracht 1: V&VN heeft zelf aangegeven niet als relevante partij betrokken te zijn geweest, omdat zij zoekende zijn naar hun inhoudelijke rol. Zij heeft ook aangegeven daar de komende tijd actie op te ondernemen. Zorginstituut Nederland hoort graag hoe dit proces verloopt.

Over de volledige indicatoren set zijn de betrokken partijen het unaniem eens. Deze indicatoren kunnen worden opgenomen in het Register en op de Transparantiekalender (TpK) voor verslagjaar (vj) 2015.

Werkinstructie

Er is een werkinstructie meegeleverd die merendeels voldoet aan de elementen uit het Toetsingskader.

 • Verbeteropdracht 2: Benoem de doelen van de indicatorenset / indicatoren (interne kwaliteitsverbetering, publieke informatie/ keuzeinformatie, zorginkoopinformatie, toezichtinformatie) in de werkinstructie (factsheet indicatoren).
 • Verbeteropdracht 3: Stem FIS en aanbiedingsformulier op elkaar af. De doelen zoals benoemd in FIS komen niet overeen met de doelen zoals benoemd in het aanbiedingsformulier.

Methodologische eigenschappen

In verschillende documenten is informatie te vinden over de validiteit en betrouwbaarheid van de indicatorenset. Het element inhoudsvaliditeit is zeer duidelijk beschreven. De overige elementen varieert van redelijk (case-mix correctie, data-schoning, gestandaarde registratie incl. data-controle) tot onvoldoende (onderscheidend vermogen en power analyse) onderbouwd.

 • Verbeteropdracht 6*: Geef aan (onderbouwd) wat het onderscheidend vermogen is van de indicatoren.
 • Verbeteropdracht 7*: Het is wenselijk om iets uitgebreider te onderbouwen waarom case-mix correctie niet nodig is. Het blijkt uit onderzoek, welk onderzoek, welke case-mix factoren zijn onderzocht, zijn de resultaten in te zien etc.
 • Verbeteropdracht 8*: Geef aan of er onderzoek is gedaan naar de registratiebetrouwbaarheid en of hoe in de toekomst de registratiebetrouwbaarheid wordt verbeterd.

* De eerstvolgende meting(en) (vj 2015 en 2016) kunnen worden gebruikt om de validiteit en betrouwbaarheid verder te onderzoeken en te onderbouwen.

Procesbeschrijving

Er is een procesbeschrijving meegeleverd die merendeels voldoet aan de elementen uit het Toetsingskader.

 • Verbeteropdracht 4: Maak de procesbeschrijving definitief (verwerk de afspraken dat de data via DHD worden doorgeleverd aan ZIN).
 • Verbeteropdracht 5: Stel een plan van aanpak / planning op voor het opstellen van een lekenvertaling.