Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

Dit meetinstrument heeft als doel om de kwaliteit van medisch specialistische zorg rondom constitutioneel eczeem transparant te maken. In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Constitutioneel eczeem verslagjaar 2020

PDF-document 429,14 KB

Indicatorgids 11-10-2019

Toetstabel Constitutioneel eczeem + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 393,69 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Constitutioneel eczeem verslagjaar 2019

Word-document 89,71 KB

Indicatorgids 30-11-2018

Toetstabel Constitutioneel eczeem + getoetste indicatorgids verslagjaar 2019

PDF-document 165,43 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Constitutioneel eczeem verslagjaar 2018

PDF-document 157,11 KB

Indicatorgids 26-10-2017

Toetstabel indicatorset Constitutioneel eczeem verslagjaar 2018

PDF-document 7,12 KB

Rapport 17-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 06-12-2016

Indicatorgids Constitutioneel eczeem verslagjaar 2017

Word-document 67,54 KB

Indicatorgids 28-10-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Constitutioneel eczeem verslagjaar 2016

Word-document 67,53 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema verslagjaar 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Constitutioneel eczeem verslagjaar 2015

Word-document 67,87 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Verslagjaar 2014

Aanbiedingsformulier Constitutioneel eczeem verslagjaar 2014

PDF-document 258,12 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Indicatorgids Constitutioneel eczeem verslagjaar 2014

Word-document 98,58 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Betrokken partijen

  • Patiëntenfederatie Nederland (penvoerder)
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA)
  • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De indicatorset Constitutioneel Eczeem voor de medisch specialistische zorg is tripartiet tot stand gekomen met betrokkenheid van cliënten(vertegenwoordigers), zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) heeft het initiatief genomen om de indicatorenset te herzien samen met de volgende betrokken partijen: ZN, OMS, ZN, NVZ en de NFU.  Namens alle betrokken partijen is de indicatorenset aangeboden aan Zorginstituut Nederland voor opname in het Register.

De indicatorset Constitutioneel Eczeem vervangt de eerder in het ZiZo-traject gedefinieerde set kwaliteitsindicatoren. Met de door de partijen in de zorg gezamenlijk gedefinieerde indicatorset wordt gestreefd naar transparantie van de kwaliteit van de zorg bij Constitutioneel Eczeem. Opname van de indicatorset in het Register betekent dan ook dat alle zorgaanbieders verplicht zijn de uitgevraagde kwaliteitsgegevens aan te leveren bij het Zorginstituut, met tussenkomst van DESAN.

Voor het verzamelen, verwerken en aanleveren van de kwaliteitsgegevens bij het Zorginstituut wordt samengewerkt met de NFU en NVZ. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet toe op de handhaving van de aanlevering van de gegevens.

Werkinstructie

Voor gebruik van het meetinstrument is een werkinstructie opgesteld door de NVZ en NFU waarin een overzicht wordt getoond van alle kwaliteitsindicatoren, waarvan de ingediende set deel uitmaakt.

Methodologische eigenschappen

Bij de ontwikkeling van de indicatoren aandacht besteed aan de methodologische eigenschappen van de indicatoren. Er is een sterke wens om de indicatorensets door te ontwikkelen en daarbij zullen de methodologische eigenschappen expliciet worden meegenomen. De aansluiting op de vereiste aandachtspunten uit het Toetsingskader is goed.

Procesbeschrijving

-