Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000038
Gerelateerd

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van CVA. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen, is het verplicht om hiervoor kwaliteitsgegevens aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Documenten

Verslagjaar 2022

Indicatorengids Beroerte (CVA) - DASA verslagjaar 2022

PDF-document 571.4 KB

Indicatorgids 15-11-2021

Toetstabel Beroerte (CVA) + getoetste indicatorengids verslagjaar 2022

PDF-document 628.8 KB

Rapport 27-10-2021

Verslagjaar 2021

Indicatorengids Beroerte Cerebro Vasculair Accident CVA DASA verslagjaar 2021

PDF-document 314.4 KB

Indicatorgids 10-11-2020

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Beroerte CVA (DASA) verslagjaar 2020

PDF-document 311.3 KB

Indicatorgids 11-10-2019

Toetstabel Beroerte CVA (DASA) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 564.6 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids CVA (DASA) verslagjaar 2019

PDF-document 507.1 KB

Indicatorgids 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Beroerte (CVAB) verslagjaar 2018

PDF-document 202.7 KB

Indicatorgids 16-10-2017

Toetstabel Beroerte (CVAB) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 153.2 KB

Rapport 16-10-2017

Verslagjaar 2017

Indicatorgids beroerte (CVAB) verslagjaar 2017

PDF-document 552.4 KB

Indicatorgids 08-11-2016

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Beroerte (CVA) verslagjaar 2016

PDF-document 230.5 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids CVA verslagjaar 2015

Word-document 66.3 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Aanbiedingsformulier 2015

PDF-document 573.0 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Processchema gegevensaanlevering

PDF-document 434.8 KB

Procesbeschrijving 28-09-2015

Verslagjaar 2014

Aanbiedingsformulier 2014

PDF-document 258.0 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Indicatorgids CVA verslagjaar 2014

PDF-document 149.7 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Methodologie van DICA

PDF-document 405.1 KB

Publicatie 24-03-2014

Indicatoren

 • 1 Percentage TIA- en CVA-patiënten ingevuld in de CVAB (2014) vergeleken met de geregistreerde TIA/CVA-patiënten in kennisnetwerk CVA (2013). INID000574

 • 2 Aantal nieuwe CVA-patiënten per ziekenhuis(-locatie). INID000575

  Subindicatoren
 • 4 Percentage patiënten dat is ingevoerd in de CVAB waarbij de informatie in de registratie volledig is. INID000577

 • 6 De tijd in uren (gemiddeld en mediaan) verstreken tussen het tijdstip waarop een patiënt met een TIA wordt aangemeld in het ziekenhuis (fysiek of telefonisch) en het afronden van de TIA‐diagnostiek (exclusief onderzoek naar carotisstenose). INID000580

  Subindicatoren
 • 7 Het percentage patiënten dat intraveneuze behandeling (trombolyse) onderging, als fractie van alle opgenomen patiënten met een infarct. INID000582

  Subindicatoren
 • 8 Percentage patiënten dat binnen 3 weken na eerste consult in de tweede lijn wordt geopereerd. INID000581

 • 10 Aantal dagen (mediaan) dat een CVA-patiënt verblijft in het ziekenhuis. INID000583

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS) (penvoerder)
 • Afasie Vereniging Nederland (AVN)
 • Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 • Ergotherapie Nederland (EN)
 • Hersenletsel.nl
 • Kennisnetwerk CVA Nederland
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging Klinische Neurofysiologie (NVKNF)
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
 • Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgidssjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.