Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Gerelateerd

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van CVA. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Beroerte CVA (DASA) verslagjaar 2020

PDF-document 311,31 KB

Indicatorgids 11-10-2019

Toetstabel indicatorset Beroerte CVA (DASA) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 564,57 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids CVA (DASA) verslagjaar 2019

PDF-document 507,11 KB

Indicatorgids 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Beroerte (CVAB) verslagjaar 2018

PDF-document 202,67 KB

Indicatorgids 16-10-2017

Toetstabel indicatorset Beroerte (CVAB) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 153,22 KB

Rapport 16-10-2017

Verslagjaar 2017

Indicatorgids beroerte (CVAB) verslagjaar 2017

PDF-document 552,44 KB

Indicatorgids 08-11-2016

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Beroerte (CVA) verslagjaar 2016

PDF-document 230,48 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids CVA verslagjaar 2015

Word-document 66,35 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Aanbiedingsformulier 2015

PDF-document 567,19 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Processchema gegevensaanlevering

PDF-document 194,66 KB

Procesbeschrijving 28-09-2015

Verslagjaar 2014

Aanbiedingsformulier 2014

PDF-document 258,82 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Indicatorgids CVA verslagjaar 2014

PDF-document 149,73 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Methodologie van DICA

PDF-document 405,09 KB

Publicatie 24-03-2014

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS) (penvoerder)
 • Afasie Vereniging Nederland (AVN)
 • Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 • Ergotherapie Nederland (EN)
 • Hersenletsel.nl
 • Kennisnetwerk CVA Nederland
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging Klinische Neurofysiologie (NVKNF)
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
 • Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

DICA, NVN, KNCN (Kennisnetwerk CVAB), FMS, ZN, NVZ, NFU, NPCF, VRA waren aanwezig tijdens de DICA indicatorendagen in juli 2016. Tijdens deze indicatorendagen zijn de CVAB indicatoren besproken en gewijzigd. Voor elke indicator is een conclusie getrokken. Betrokken partijen zijn voor en na de DICA-dagen in staat gesteld commentaar te leveren op de indicatoren. Er lijkt naar aanleiding van de DICA-dagen consensus te zijn over de indicatorenset voor verslagjaar 2017, behalve voor 1 indicator. Indicator 4a aantal patiënten met IAT. NVN/FMS/NVZ/NFU adviseren niet verplicht transparant en ZN/NPCF zouden graag zien dat deze indicator wel verplicht transparant werd gemaakt. Advies aan RvB wordt daardoor vrijwillig transparant.

In 2016 zijn governance afspraken opgesteld. Bij de doorontwikkeling van de set voor vj 2017 is zoveel mogelijk gewerkt volgens de governance afspraken. Waar dit nog niet is gebeurd is zal dit in de toekomst worden gewijzigd volgens de gemaakte afspraken (o.a. belangenverstrengeling invullen code KNAW). In oktober 2015 hebben betrokken partijen bij de indicatorensets MSZ algemene en specifieke verbeteropdrachten meegekregen. Voor deze set gelden de algemene verbeteropdrachten. We zijn, voor zover mogelijk, op basis van de voorhanden documenten nagegaan in hoeverre zij reeds aan de verbeteropdrachten hebben voldaan. Met het vastleggen van ‘governance’ afspraken door de betrokken partijen en Zorginstituut Nederland is aan het merendeel van de verbeteropdrachten voldaan.

Alle relevante partijen hebben het meetinstrument mee ingediend. De set is besproken in het bureauoverleg Transparantie waar alle relevante koepelpartijen zitting in nemen. Op deze set is op indicator 4a na consensus bereikt.

Werkinstructie

Er is een werkinstructie waaruit blijkt hoe het meetinstrument moet worden gebruikt. Hierin worden de indicatoren benoemd en voorzien van de minimale informatie om te registreren. Er wordt niet naar algemene DICA-methodologie over hoe DICA te werk gaat verwezen. De werkinstructie voldoet niet volledig aan de eisen van het Toetsingskader: de doelen van de indicatoren staan niet genoemd; de benodigde data-schoning en data-analyse is bij de ene indicator uitvoeriger/duidelijker beschreven dan bij de andere; er staat niet aangegeven of gebruik kan worden gemaakt van een informatiestandaard, ook ontbreekt in hoeverre de indicatoren gecorrigeerd moeten worden voor (welke) case-mix (variabelen).

Methodologische eigenschappen

De indicatoren zijn afgeleid uit bestaande richtlijnen. In de indicatorengids is echter niet per indicator te achterhalen op basis van welke kwaliteitsgegevens een indicator tot stand is gekomen. Alleen wanneer dit per indicator inzichtelijk wordt gemaakt, kan de inhoudsvaliditeit bepaald worden. Verder wordt door DICA rond methodologie voor vj 2016 veel verwezen naar de algemene stukken over de door DICA gehanteerde methodologie om te komen tot indicator(waard)en. Deze gaan dus niet in op specifiek indicatorensets. Hierdoor is het lastig om de methodologische kwaliteit van specifieke indicatoren(sets) te achterhalen. Voor verslagjaar 2017 zijn geen nieuwe documenten rondom dataverzameling aangeleverd.

We hebben geen informatie waaraan we kunnen toetsen of aan de algemene verbeteropdrachten uit 2015 en maart 2016 voor het onderdeel validiteit en betrouwbaarheid is voldaan.

Procesbeschrijving

Er is geen nieuwe procesbeschrijving meegeleverd met de indicatorgids. We kunnen gebruikmaken van de procesbeschrijving van vj 2015. Hierdoor is het lastig om te toetsen of de landelijke gegevensverzameling voor vj 2017 goed is georganisee rd. Wel weten we dat betrokken partijen (langlopende) afspraken hebben met DICA (CVAB) en gegevensmakelaar DHD (ziekenhuizen) over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. Aandachtspunt is dat de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) jaarlijks nieuwe afspraken met een gegevensmakelaar maakt over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering, voor vj 2016 en 2017 is deze nog niet aangesteld. Het Zorginstituut gaat ervan uit dat er geen verdere wijzigingen plaatsvinden in het huidige proces. Indien dit wel het geval is dienen de branchepartijen dit tijdig aan te geven.

Er is nog geen informatie voor patiënten toegevoegd (lekenvertaling).