Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000008

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van cataract. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Documenten

Verslagjaar 2022

Indicatorengids Cataract - verslagjaar 2022

PDF-document 536.3 KB

Indicatorgids 17-03-2022

Verslagjaar 2021

Indicatorengids Cataract verslagjaar 2021

PDF-document 284.3 KB

Indicatorgids 18-02-2021

Verslagjaar 2020

Indicatorengids Cataract verslagjaar 2020

PDF-document 329.4 KB

Indicatorgids 14-10-2019

Toetstabel Cataract + getoetste indicatorgids Cataract verslagjaar 2020

PDF-document 716.0 KB

Rapport 14-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorengids Cataract verslagjaar 2019

Word-document 426.9 KB

Indicatorgids 30-11-2018

Toetstabel Cataract + getoetste indicatorgids Cataract verslagjaar 2019

PDF-document 562.9 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorengids Cataract verslagjaar 2018

PDF-document 1.0 MB

Indicatorgids 31-10-2017

Toetstabel Cataract verslagjaar 2018

PDF-document 9.0 KB

Rapport 17-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Indicatorengids Cataract verslagjaar 2017

Word-document 1.2 MB

Indicatorgids 02-11-2016

Verslagjaar 2016

Aanbiedingsformulier Cataract verslagjaar 2016

PDF-document 582.7 KB

Aanbiedingsformulier 01-06-2016

Indicatorengids Cataract verslagjaar 2016

Word-document 1.2 MB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Cataract verslagjaar 2015

Word-document 56.4 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Aanbiedingsbrief Cataract verslagjaar 2015

PDF-document 209.2 KB

Brief 01-10-2015

Aanbiedingsformulier Cataract verslagjaar 2015

PDF-document 573.0 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Verslagjaar 2014

Indicatorgids Cataract verslagjaar 2014

Word-document 99.8 KB

Indicatorgids 01-12-2014

Aanbiedingsbrief Cataract verslagjaar 2014

Word-document 248.0 KB

Brief 01-12-2014

Aanbiedingsformulier Cataract verslagjaar 2014

PDF-document 382.5 KB

Aanbiedingsformulier 01-12-2014

Indicatoren

 • 1 Het percentage van de verrichte ingrepen dat volledig is ingevoerd in de Kwaliteitsregistratie Cataract. INID004969

 • 2a Het percentage patiënten dat aan beide ogen aan cataract is geopereerd en bij wie er tenminste 13 dagen tussen de 2 opeenvolgende operaties zat. INID004970

 • 2b Het percentage patiënten dat aan beide ogen aan cataract geopereerd is binnen een periode van 12 maanden. INID004971

 • 3a Voert de instelling PROM CatQuest metingen uit? INID004972

 • 3b Het percentage patiënten dat gedurende de meetmaand de PROM CatQuest preoperatief heeft ingevuld. INID014442

 • 3c Het percentage patiënten dat gedurende de meetmaand de PROM CatQuest postoperatief heeft ingevuld. INID014443

 • 4a Het percentage operaties waarbij de patiënt na de cataractoperatie minstens 1 regel visuswinst behaald heeft INID011518

 • 4b Het percentage operaties waarbij de patiënt na 4-6 weken binnen 1 dioptrie op hun beoogde refractie is uitgekomen. INID011519

Betrokken partijen

 • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) (penvoerder)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgids-sjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.