Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000025

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van CTS. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Documenten

Verslagjaar 2022

Indicatorengids Carpaletunnelsyndroom (CTS) - verslagjaar 2022

PDF-document 551.5 KB

Indicatorgids 15-10-2021

Verslagjaar 2021

Indicatorengids Carpaletunnelsyndroom CTS verslagjaar 2021

PDF-document 327.0 KB

Indicatorgids 10-11-2020

Verslagjaar 2020

Indicatorgids CTS verslagjaar 2020

PDF-document 330.1 KB

Indicatorgids 04-11-2020

Toetstabel CTS + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 200.2 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids CTS verslagjaar 2019

Word-document 99.0 KB

Indicatorgids 30-11-2018

Toetstabel CTS + getoetste indicatorgids CTS verslagjaar 2019

PDF-document 142.0 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids CTS verslagjaar 2018

PDF-document 123.8 KB

Indicatorgids 24-10-2017

Toetstabel CTS verslagjaar 2018

PDF-document 4.9 KB

Rapport 17-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Indicatorgids CTS verslagjaar 2017

Word-document 106.5 KB

Indicatorgids 31-10-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids CTS verslagjaar 2016 (versie 2)

Word-document 93.2 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Aanbiedingsformulier CTS verslagjaar 2016 (versie 2)

PDF-document 495.7 KB

Aanbiedingsformulier 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 05-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids CTS verslagjaar 2015

Word-document 94.6 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Aanbiedingsformulier CTS verslagjaar 2015

PDF-document 573.0 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Verslagjaar 2014

Aanbiedingsbrief indicatorensets MSZ

Word-document 248.8 KB

Brief 01-11-2014

Aanbiedingsformulier CTS verslagjaar 2014

PDF-document 258.0 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Indicatorgids CTS verslagjaar 2014

Word-document 113.1 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Indicatoren

 • 1 Percentage patiënten met een eerste operatieve ingreep als behandeling van het CTS, bij wie uiterlijk 1 jaar voorafgaand aan de ingreep een EMG is verricht. INID000379

 • 2 Percentage patiënten met een operatieve ingreep als behandeling van het CTS dat binnen 30 dagen na de operatie een diepe wondinfectie heeft gekregen, geconstateerd in het ziekenhuis. INID003390

 • 2a Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van patiënten met CTS? INID000385

  Subindicatoren
 • 3 Percentage patiënten dat binnen 6 weken na een operatieve ingreep als behandeling van het CTS tenminste één contact door of namens de operateur heeft gehad. INID000381

 • 4a Krijgt de patiënt met CTS post-operatief een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken? INID000390

 • 4b Krijgt de patiënt met CTS postoperatief een e-mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naartoe kan mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden? INID000391

 • 5a Krijgt een patiënt met CTS alle zorg op dezelfde ziekenhuislocatie? INID000382

 • 5b Bestaat er de mogelijkheid om op 1 dag onderzoek, uitslag en niet-operatieve behandeling te ontvangen? INID000383

 • 5b Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? INID000384

  Subindicatoren
 • 5c Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? INID003393

  Subindicatoren
 • 6a Hoeveel chirurgen op uw ziekenhuislocatie opereerden patiënten met CTS op de peildatum? INID003391

  Subindicatoren
 • 6 Is er de mogelijkheid om, bij klachten aan beide handen, deze op hetzelfde moment te laten onderzoeken? INID000389

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgids-sjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.