Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van cts. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids CTS verslagjaar 2020

PDF-document 161,97 KB

Indicatorgids 11-10-2019

Toetstabel CTS + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 200,16 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids CTS verslagjaar 2019

Word-document 99,02 KB

Indicatorgids 30-11-2018

Toetstabel CTS + getoetste indicatorgids CTS verslagjaar 2019

PDF-document 142,01 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids CTS verslagjaar 2018

PDF-document 123,8 KB

Indicatorgids 24-10-2017

Toetstabel CTS verslagjaar 2018

PDF-document 4,94 KB

Rapport 17-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Indicatorgids CTS verslagjaar 2017

Word-document 106,53 KB

Indicatorgids 31-10-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids CTS verslagjaar 2016 (versie 2)

Word-document 93,21 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Aanbiedingsformulier CTS verslagjaar 2016 (versie 2)

PDF-document 572,3 KB

Aanbiedingsformulier 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 05-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids CTS verslagjaar 2015

Word-document 94,63 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Aanbiedingsformulier CTS verslagjaar 2015

PDF-document 572,96 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Verslagjaar 2014

Aanbiedingsbrief indicatorensets MSZ

Word-document 248,78 KB

Brief 01-11-2014

Aanbiedingsformulier CTS verslagjaar 2014

PDF-document 258,04 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Indicatorgids CTS verslagjaar 2014

Word-document 113,09 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Obesitas Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Het meetinstrument is tripartiet ontwikkeld (FMS, NFU, NOV, NVR, NVPC, NVvN, NVvH, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, ZKN en ZN), V&VN was tot nu toe nog niet betrokken maar zal, als zij dit nodig achten, in de toekomst wel worden betrokken.

Voor de doorontwikkeling zijn nu processtappen en tijdslijnen afgestemd in het bureauoverleg transparantie. Alle betrokken partijen hebben voldoende gelegenheid gekregen om een bijdrage te leveren. De set is doorontwikkeld. In oktober 2015 en mei 2016 hebben betrokken partijen bij de indicatorensets MSZ algemene en specifieke verbeteropdrachten meegekregen. We zijn, voor zover mogelijk was op basis van de voorhanden documenten, nagegaan in hoeverre dit is gebeurd.

In 2016 zijn governance afspraken opgesteld. Bij de doorontwikkeling van de set voor vj 2017 is zoveel mogelijk gewerkt volgens de governance afspraken. Waar dit nog niet is gebeurd is zal dit in de toekomst worden gewijzigd volgens de gemaakte afspraken (o.a. belangenverstrengeling invullen code KNAW). Met het vastleggen van ‘governance’ afspraken door de betrokken partijen en Zorginstituut Nederland is aan het merendeel van de verbeteropdrachten voldaan.

De partijen dragen het meetinstrument gezamenlijk voor. De FMS is inhoudelijk akkoord met indiening voor het Register.    

Werkinstructie

Er is een werkinstructie aanwezig. De werkinstructie bevat niet alle gestelde onderdelen. Zo is er bijvoorbeeld geen omschrijving van doelen. Er wordt aangegeven in de toelichting dat case-mix correctie niet van toepassing is, maar de aanbieders onderbouwen dit niet. De werkinstructie bevat wel de belangrijkste gegevens waaruit blijkt hoe het meetinstrument moet worden gebruikt.     

Methodologische eigenschappen

De huidige indicatorengids onderbouwt per indicator de relatie tot kwaliteit, waarmee ze iets zeggen over inhoudsvaliditeit. Ook zijn bij de zorginhoudelijke indicatoren literatuurverwijzingen opgenomen. Er is aandacht besteed aan het standaardiseren van de registratie, door zoveel mogelijk transparant te maken welke in -en exclusiecriteria gebruikt worden en welke rekenregels gebruikt worden om de indicator te berekenen. Case-mix correctie is niet van toepassing op structuur en procesindicatoren. Echter, in deze indicatorengids is ook een uitkomstindicator opgenomen, waarvoor wel case-mix correctie zou moeten worden toegepast. Al met al is er nog geen volledig beeld over de validiteit en betrouwbaarheid van het meetinstrument.    

Procesbeschrijving

Er is geen nieuwe procesbeschrijving meegeleverd met de indicatorgids. We kunnen gebruikmaken van de procesbeschrijving van vj 2015. We weten dat betrokken partijen aanvullende (langlopende) afspraken hebben met bestaande registraties als DICA en gegevensmakelaar DHD (ziekenhuizen) over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. De praktijk van de gegevensaanlevering van vj 2015 heeft laten zien dat dit vrij goed geregeld was. Aandachtspunt is dat de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) jaarlijks nieuwe afspraken met een gegevensmakelaar maakt over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. Het Zorginstituut gaat ervan uit dat er geen grote wijzigingen plaatsvinden in het huidige proces. Indien dit wel het geval is dienen de branchepartijen dit tijdig aan te geven.

Er is informatie voor patiënten toegevoegd (lekenvertaling).Uit de registreerbaarheidstoets door de NVZ blijkt dat er geen registratieproblemen zijn bij deze set.