Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000040

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over carotis chirurgie. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen, is het verplicht om hiervoor kwaliteitsgegevens aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Documenten

Verslagjaar 2022

Indicatorengids Carotischirurgie - DACI verslagjaar 2022

PDF-document 447.7 KB

Indicatorgids 15-10-2021

Toetstabel Carotischirurgie + getoetste indicatorengids verslagjaar 2022

PDF-document 398.9 KB

Rapport 15-10-2021

Verslagjaar 2021

Indicatorengids Carotis chirurgie DACI verslagjaar 2021

PDF-document 258.4 KB

Indicatorgids 10-11-2020

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Carotis chirurgie (DACI) verslagjaar 2020

PDF-document 256.1 KB

Indicatorgids 04-11-2020

Toetstabel Carotis chirurgie (DACI) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 548.5 KB

Indicatorgids 14-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Carotis chirurgie (DACI) verslagjaar 2019

PDF-document 489.5 KB

Indicatorgids 20-12-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Carotis chirurgie (DACI) verslagjaar 2018

PDF-document 220.4 KB

Indicatorgids 17-11-2017

Toetstabel Carotis chirurgie (DACI) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 188.8 KB

Rapport 26-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Indicatorgids Carotis chirurgie (DACI) verslagjaar 2017

PDF-document 249.7 KB

Indicatorgids 08-11-2016

Verslagjaar 2016

Aanbiedingsformulier 2016

PDF-document 565.9 KB

Aanbiedingsformulier 01-06-2016

Indicatorset Carotis chirurgie verslagjaar 2016

PDF-document 191.7 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 05-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Carotis chirurgie verslagjaar 2015

Word-document 57.8 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Indicatorgids generiek vasculair (DAVC) 2015

Word-document 62.0 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Aanbiedingsformulier 2015

PDF-document 566.8 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 441.3 KB

Procesbeschrijving 28-09-2015

Verslagjaar 2014

Aanbiedingsformulier indicatorgids

PDF-document 259.2 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Indicatorgids Carotis chirurgie verslagjaar 2014

PDF-document 148.4 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Indicatorgids generieke indicatoren (DAVC) 2014

PDF-document 149.0 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Methodologie van DICA

PDF-document 405.1 KB

Procesbeschrijving 24-03-2014

Indicatoren

 • 1 Typen carotisinterventies uitgevoerd op de ziekenhuislocatie. INID011428

  Subindicatoren
 • 2 Percentage symptomatische patiënten dat binnen twee weken na het eerste consult in de tweede lijn een carotisinterventie ondergaat, uitgesplitst voor extern verwezen en intern verwezen patiënten. INID013998

  Subindicatoren
 • 3 Percentage patiënten dat een carotisinterventie ondergaat en overlijdt binnen 30 dagen na de interventie. INID011438

 • 4 Percentage patiënten dat een carotisinterventie ondergaat en een complicatie heeft binnen 30 dagen na de interventie. Uitgesplitst voor: nabloeding, letsel hersenzenuw en neurologisch event. INID011443

  Subindicatoren

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS) (penvoerder)
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Harteraad
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgids-sjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.