Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over carotis chirurgie. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Toetstabel indicatorset Carotis (DACI) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 548,49 KB

Indicatorgids 14-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Carotis chirurgie (DACI) verslagjaar 2019

PDF-document 489,47 KB

Indicatorgids 20-12-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Carotis chirurgie (DACI) verslagjaar 2018

PDF-document 220,44 KB

Indicatorgids 17-11-2017

Toetstabel indicatorset Carotis (DACI) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 188,79 KB

Rapport 26-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Indicatorgids Carotis chirurgie (DACI) verslagjaar 2017

PDF-document 249,69 KB

Indicatorgids 08-11-2016

Verslagjaar 2016

Aanbiedingsformulier 2016

PDF-document 565,94 KB

Aanbiedingsformulier 01-06-2016

Indicatorset Carotis chirurgie verslagjaar 2016

PDF-document 191,66 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 05-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Carotis chirurgie verslagjaar 2015

Word-document 57,81 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Indicatorgids generiek vasculair (DAVC) 2015

Word-document 62 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Aanbiedingsformulier 2015

PDF-document 566,77 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 194,67 KB

Procesbeschrijving 28-09-2015

Verslagjaar 2014

Aanbiedingsformulier indicatorgids

PDF-document 259,21 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Indicatorgids Carotis chirurgie verslagjaar 2014

PDF-document 148,44 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Indicatorgids generieke indicatoren (DAVC) 2014

PDF-document 149,02 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Methodologie van DICA

PDF-document 405,09 KB

Procesbeschrijving 24-03-2014

Betrokken partijen

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS) (penvoerder)
  • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
  • Harteraad
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV), DICA, FMS, ZN, NVZ, NFU, NPCF waren aanwezig tijdens de DICA indicatorendagen in juli 2016. Tijdens deze indicatorendagen zijn de Carotis indicatoren besproken en gewijzigd. Voor elke indicator is een conclusie getrokken. Betrokken partijen zijn voor en na de DICA-dagen in staat gesteld commentaar te leveren op de indicatoren. Er lijkt naar aanleiding van de DICA-dagen consensus te zijn over de indicatorenset.

In 2016 zijn governance afspraken opgesteld. Bij de doorontwikkeling van de set voor vj 2017 is zoveel mogelijk gewerkt volgens de governance afspraken. Waar dit nog niet is gebeurd is zal dit in de toekomst worden gewijzigd volgens de gemaakte afspraken (o.a. belangenverstrengeling invullen code KNAW). In oktober 2015 hebben betrokken partijen bij de indicatorensets MSZ algemene en specifieke verbeteropdrachten meegekregen. Voor deze set gelden de algemene verbeteropdrachten. We zijn, voor zover mogelijk, op basis van de voorhanden documenten nagegaan in hoeverre zij reeds aan de verbeteropdrachten hebben voldaan. Met het vastleggen van ‘governance’ afspraken door de betrokken partijen en Zorginstituut Nederland is aan het merendeel van de verbeteropdrachten voldaan.

Alle relevante partijen hebben het meetinstrument mee ingediend. De set is besproken in het bureauoverleg Transparantie waar alle relevante koepelpartijen zitting in nemen. Op deze set is volledige consensus bereikt.

Werkinstructie

Er is een werkinstructie waaruit blijkt hoe het meetinstrument moet worden gebruikt. Hierin ontbreekt een omschrijving van de doelen van de indicatoren. Voor de uitwerking van definitie naar te verzamelen gegevens in het zorgproces wordt verwezen naar de kwaliteitsregistratie, maar deze informatie is niet openbaar toegankelijk. Er wordt bij uitkomstindicatoren niet aangegeven hoe wordt gecorrigeerd voor populatieverschillen. Er wordt geen informatiestandaard vermeld. Het ontbreekt in de werkinstructie aan informatie over benodigde schoning en analyse van data, maar hierover is in zijn algemeenheid wel iets opgenomen in een algemeen DICA document 'methodologie van DICA'.  

Methodologische eigenschappen

De indicatoren zijn afgeleid uit bestaande richtlijnen. In de indicatorengids is echter niet per indicator te achterhalen op basis van welke kwaliteitsgegevens een indicator tot stand is gekomen. Alleen wanneer dit per indicator inzichtelijk wordt gemaakt, kan de inhoudsvaliditeit bepaald worden. Hierdoor is het lastig om de methodologische kwaliteit van specifieke indicatoren(sets) te achterhalen.

We hebben geen informatie waaraan we kunnen toetsen of aan de algemene verbeteropdrachten uit 2015 voor het onderdeel validiteit en betrouwbaarheid is voldaan.

Procesbeschrijving

Er is geen nieuwe procesbeschrijving meegeleverd met de indicatorgids. We kunnen gebruikmaken van de procesbeschrijving van vj 2015. Hierdoor is het lastig om te toetsen of de landelijke gegevensverzameling voor vj 2017 goed is georganiseerd. Wel weten we dat betrokken partijen (langlopende) afspraken hebben met DICA en gegevensmakelaar DHD (ziekenhuizen) over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. Aandachtspunt is dat de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) jaarlijks nieuwe afspraken met een gegevensmakelaar maakt over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering, voor vj 2016 en 2017 is deze nog niet aangesteld. Het Zorginstituut gaat ervan uit dat er geen wijzigingen plaatsvinden in het huidige proces. Indien dit wel het geval is dienen de branchepartijen dit tijdig aan te geven.

Er is nog geen informatie voor patiënten toegevoegd (lekenvertaling).