Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van blaascarcinoom. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen, is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren. 

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Toetstabel + getoetste indicatorgids Blaascarcinoom verslagjaar 2020

PDF-document 307,72 KB

Rapport 14-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Blaascarcinoom verslagjaar 2019

PDF-document 454,76 KB

Indicatorgids 09-04-2019

Toetstabel + getoetste indicatorgids Blaascarcinoom verslagjaar 2019.pdf

PDF-document 327,21 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Blaascarcinoom verslagjaar 2018

PDF-document 390,33 KB

Indicatorgids 26-10-2017

Toetstabel Blaascarcinoom verslagjaar 2018

PDF-document 4,82 KB

Rapport 17-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Indicatorgids Blaascarcinoom verslagjaar 2017

Word-document 76,15 KB

Indicatorgids 28-10-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Blaascarcinoom 2016

Word-document 69,75 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 05-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Blaascarcinoom verslagjaar 2015

Word-document 58,5 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Betrokken partijen

  • Patiëntenfederatie Nederland (penvoerder)
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Leven met kanker
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De partijen: Federatie Medisch Specialisten; Leven met kanker; Leven met blaas- en of nierkanker; NFU; Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU); NVZ; NPCF; ZN waren betrokken bij de ontwikkeling van de indicatorset. De set wordt in werkgroepen besproken en doorontwikkeld.  Alle partijen krijgen zowel voorafgaand aan de werkgroep als achteraf gelegenheid om commentaar te leveren.

In november 2014 is een indicatorset blaascarcinoom opgenomen in het Register. Het is de bedoeling dat de voorliggende indicatorset de set in het Register vervangt.

In oktober 2015 hebben betrokken partijen bij de indicatorensets MSZ algemene en specifieke verbeteropdrachten meegekregen. De indicatorset blaascarcinoom was geen onderdeel van de getoetste sets. Desondanks vertoont de set en de beschrijving van de set veel overeenkomsten met de toen getoetste sets. We kunnen daarom wel kijken of elementen die onderdeel zijn van een verbeteropdracht zijn aangepast voor deze set. We zijn, voor zover mogelijk, op basis van de voorhanden documenten nagegaan in hoeverre zij reeds aan de verbeteropdrachten hebben voldaan. Voor criterium 1&2 lijkt dit niet het geval te zijn. Een deel van de verbeteropdrachten zijn onderdeel van de ‘governance’ afspraken die betrokken partijen en Zorginstituut Nederland aan het vastleggen zijn.

Zorginstituut Nederland heeft bij de betrokken partijen de ontwikkeling rond de speerpunten voor 2016 opgevraagd (de speerpunten staan beschreven in het document ‘route naar indiening van indicatoren MSZ voor verslagjaar 2016’. Naar aanleiding hiervan heeft ZIN besloten om voor 14 speerpunten doorzettingsmacht in te zetten om de vernieuwingen vast te stellen voor verslagjaar 2016. Blaascarcinoom is 1 van deze 14 speerpunten (benoemd door NPCF en het Zorginstituut) die nu ter toetsing voorligt voor opname in het register en op de Transparantiekalender.  Blaascarcinoom is tevens een onderwerp dat is opgenomen in de Top 30 voor Transparantie.

De partijen hebben de indicatorenset met bijbehorende informatie zoals een indicatorengids, ontwikkelrapporten en andere achtergrondinformatie niet bij ons ingediend. Wij zijn afhankelijk van de informatie die wij bij hen kunnen opvragen (voornamelijk indicatorgidsen).

Werkinstructie

Er is een werkinstructie (indicatorgids) waaruit blijkt hoe het meetinstrument moet worden gebruikt. De werkinstructie voldoet niet volledig aan de eisen van het Toetsingskader: de doelen van de indicatoren staan niet genoemd; de benodigde data-schoning en data-analyse is bij de ene indicator uitvoeriger beschreven dan bij de andere; er staat niet aangegeven of gebruik kan worden gemaakt van een informatiestandaard.  

Bij het toetsen van de indicatorgids blijkt dat nog niet voldaan is aan de algemene verbeteropdrachten uit 2015 die de betrokken partijen hebben meegekregen voor het onderdeel werkinstructie.

Methodologische eigenschappen

Uit de verkregen informatie is niet op te maken of het meetinstrument valide en betrouwbare kwaliteitsinformatie levert. Ook uit eerdere aanbiedingen aan het Register is weinig informatie af te leiden over validiteit en betrouwbaarheid.

We hebben geen informatie waaraan we kunnen toetsen of aan de algemene verbeteropdrachten uit 2015 voor het onderdeel validiteit en betrouwbaarheid is voldaan.

Procesbeschrijving

Er is geen nieuwe procesbeschrijving meegeleverd met de indicatorgids. We kunnen gebruikmaken van de algemene procesbeschrijving van vj 2015. Hierdoor is het lastig om te toetsen of de landelijke gegevensverzameling voor vj 2016 goed is georganiseerd. Wel weten we dat betrokken partijen (langlopende) afspraken hebben met bestaande registraties als DICA, gegevensmakelaar DHD (ziekenhuizen) en Desan (Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)) over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. Het Zorginstituut gaat ervan uit dat er geen wijzigingen plaatsvinden in het huidige proces. Indien dit wel het geval is dienen de branchepartijen dit tijdig aan te geven.

Uit een registreerbaarheidstoets door een onafhankelijke consultant bleek dat er geen registratieproblemen zijn met indicatoren uit deze set.

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat partijen voor een deel al gewerkt hebben aan de algemene verbeteropdrachten uit 2015 op dit onderdeel over landelijke procesbeschrijving. Door het ontbreken van informatie is niet te toetsen of wordt gewerkt aan de overige verbeteropdrachten.