Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000035

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over bariatrische chirurgie. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Documenten

Verslagjaar 2022

Indicatorengids Bariatrische chirugie (Morbide Obesitas) - DATO verslagjaar 2022

PDF-document 583.5 KB

Indicatorgids 14-10-2021

Toetstabel Bariatrische chirurgie + getoetste indicatorengids verslagjaar 2022

PDF-document 535.5 KB

Rapport 14-10-2021

Verslagjaar 2021

Indicatorengids Bariatrische chirurgie DATO verslagjaar 2021

PDF-document 311.6 KB

Indicatorgids 10-11-2020

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Bariatrische chirurgie (DATO) verslagjaar 2020

PDF-document 313.8 KB

Indicatorgids 04-11-2020

Toetstabel indicatorset Bariatrische chirurgie (DATO) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 529.1 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Bariatrische chirurgie (DATO) verslagjaar 2019

PDF-document 548.5 KB

Indicatorgids 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Toetstabel indicatorset Bariatrische chirurgie (DATO) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 228.0 KB

Rapport 26-10-2017

Indicatorgids Bariatrische chirurgie (DATO) verslagjaar 2018

PDF-document 175.3 KB

Indicatorgids 16-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Indicatorgids Bariatrische chirurgie (DATO) verslagjaar 2017

PDF-document 481.3 KB

Indicatorgids 29-11-2016

Verslagjaar 2016

Aanbiedingsformulier Bariatrische chirurgie 2016

PDF-document 565.8 KB

Aanbiedingsformulier 01-06-2016

Indicatorgids Bariatrische chirurgie (DATO) verslagjaar 2016

PDF-document 205.1 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 05-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Bariatrische chirurgie (DATO) verslagjaar 2015

Word-document 56.1 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Aanbiedingsformulier Bariatrische chirurgie 2015

PDF-document 568.0 KB

Aanbiedingsformulier 05-11-2015

Processchema aanlevering 2015

PDF-document 443.5 KB

Procesbeschrijving 28-09-2015

Verslagjaar 2014

Aanbiedingsformulier Bariatrische chirurgie 2014

PDF-document 261.3 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Indicatorgids Bariatrische chirurgie (DATO) verslagjaar 2014

PDF-document 166.0 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Methodologie van DICA 2014

PDF-document 405.1 KB

Procesbeschrijving 24-03-2014

Indicatoren

 • 1 Totaal aantal primair geopereerde patiënten per ziekenhuislocatie. INID000509

  Subindicatoren
 • 2 Aantal primaire bariatrische ingrepen en revisie chirugie per chirurg en per type ingreep INID000510

  Subindicatoren
 • 3 Is voor iedere patiënt die een bariatrische ingreep op uw ziekenhuislocatie ondergaat een aanspreekpunt bekend? INID000511

 • 4 Percentage patiënten dat primair geopereerd is in verband met morbide obesitas waarbij de informatie in de DATO registratie volledig is. INID000515

 • 4 Percentage primair geopereerde patiënten, dat voldoet aan de indicatiestelling* op basis van Body Mass Index (BMI) en leeftijd. INID000516

 • 4 Percentage primair geopereerde patiënten dat na één t/m vijf jaar postoperatief gestopt is met het behandelings-/begeleidingstraject*. INID002635

  Subindicatoren
 • 5 Percentage patiënten met morbide obesitas, dat primair geopereerd is en/of revisie chirurgie heeft ondergaan met een gecompliceerd beloop* binnen 30 dagen. INID002632

 • 6.a Percentage primair geopereerde patiënten in verband met morbide obesitas waarvoor een reïnterventie binnen 30 dagen heeft plaatsgevonden na de primaire ingreep. INID000520

 • 7 Percentage primair geopereerde patiënten dat binnen 30 dagen of in het ziekenhuis overlijdt na de operatie. INID000518

 • 10 Percentage primair geopereerde patiënten dat meer dan 50% Excess Weight Loss bereikt binnen één jaar na de operatie, totaal en uitgesplitst per type ingreep. INID002634

  Subindicatoren
 • 11 Percentage patiënten met ernstige complicaties binnen 30 dagen. INID000519

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS) (penvoerder)
 • Leven met kanker
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Obesitas Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgidssjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.