Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Gerelateerd

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over bariatrische chirurgie. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Bariatrische chirurgie (DATO) verslagjaar 2020

PDF-document 313,82 KB

Indicatorgids 11-10-2019

Toetstabel indicatorset Bariatrische chirurgie (DATO) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 529,11 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Bariatrische chirurgie (DATO) verslagjaar 2019

PDF-document 548,49 KB

Indicatorgids 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Toetstabel indicatorset Bariatrische chirurgie (DATO) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 228,01 KB

Rapport 26-10-2017

Indicatorgids Bariatrische chirurgie (DATO) verslagjaar 2018

PDF-document 175,28 KB

Indicatorgids 16-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Indicatorgids Bariatrische chirurgie (DATO) verslagjaar 2017

PDF-document 481,25 KB

Indicatorgids 29-11-2016

Verslagjaar 2016

Aanbiedingsformulier Bariatrische chirurgie 2016

PDF-document 565,84 KB

Aanbiedingsformulier 01-06-2016

Indicatorgids Bariatrische chirurgie (DATO) verslagjaar 2016

PDF-document 205,05 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 05-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Bariatrische chirurgie (DATO) verslagjaar 2015

Word-document 56,1 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Aanbiedingsformulier Bariatrische chirurgie 2015

PDF-document 568 KB

Aanbiedingsformulier 05-11-2015

Processchema aanlevering 2015

PDF-document 443,52 KB

Procesbeschrijving 28-09-2015

Verslagjaar 2014

Aanbiedingsformulier Bariatrische chirurgie 2014

PDF-document 261,28 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Indicatorgids Bariatrische chirurgie (DATO) verslagjaar 2014

PDF-document 166,04 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Methodologie van DICA 2014

PDF-document 405,09 KB

Procesbeschrijving 24-03-2014

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS) (penvoerder)
 • Leven met kanker
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Obesitas Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Tijdens de DICA indicatorendagen in juni 2017 zijn tripartiet (NVvH, FMS, ZN, NVZ, NFU, Patiëntenferatie en Zorginsitiuut) aanpassingen voorgesteld die zijn doorgevoerd; verwijderen oude indicator 5 en toevoegen nieuwe indicatoren 8 en 9. Alleen over indicator 9 (deelname) PROMs was er geen eenduidig advies van de werkgroep (NFU/NVZ willen geen transparantie; overige partijen willen verplichte transparantie).

Algemene opdrachten

In oktober 2015 hebben betrokken partijen bij de indicatorensets MSZ algemene en specifieke verbeteropdrachten meegekregen. We zijn, voor zover mogelijk, op basis van de voorhanden documenten nagegaan in hoeverre zij reeds aan de verbeteropdrachten hebben voldaan.

 • Verbeteropdracht 1: Maak bij aanvang van de (door)ontwikkeling of herziening van een meetinstrument afspraken over de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen en ieders deadline hierbij.
 • Verbeteropdracht 2: Onderken de verschillende belangen van leden van de expertgroep en maak ze zichtbaar en controleerbaar (gebruik evt. code Belangenverstrengeling KNAW et al (2012)).
 • Verbeteropdracht 3: V&VN heeft zelf aangegeven niet als relevante partij betrokken te zijn geweest, omdat zij zoekende is naar haar inhoudelijke rol. Zij heeft ook aangegeven daar komende tijd actie op te ondernemen. Zorginstituut Nederland verwacht van V&VN dat zij duidelijk maakt naar zowel het Zorginstituut als naar de relevante koepel-/brancheorganisaties in welke situaties zij het mede ontwikkelen en mede voordragen van meetinstrumenten in de medisch specialistische zorg gewenst vindt.

Er is voldaan aan de algemene verbeteropdrachten. Verbeteropdracht 1 en 2 zijn onderdeel van de ‘governance’ afspraken die betrokken partijen en Zorginstituut Nederland op 4 oktober 2016 hebben ondertekend. V&VN zijn is via het bureauoverleg Transparantie MSZ betrokken.

Tijdens het bureauoverleg Transparantie MSZ zijn alle relevante partijen betrokken tijdens de bespreking van de indicatorensets, zo ook V&VN (was algemene verbeteropdracht). Betrokken partijen dragen de gehele indicatorset voor.

Werkinstructie

De bron van alle indicatoren is een kwaliteitsregistratie van DICA (DSAA). Er is een werkinstructie, maar hierin is geen omschrijving van de doelen van de indicatoren opgenomen. De cliëntengroep en de definitie van een indicator wordt omschreven. Echter, voor de uitwerking van definitie naar te verzamelen gegevens in het zorgproces wordt verwezen naar de kwaliteitsregistratie, maar deze informatie is niet openbaar toegankelijk. Er wordt bij uitkomstindicatoren niet aangegeven hoe wordt gecorrigeerd voor populatieverschillen. Er wordt geen informatiestandaard vermeld. Het ontbreekt in de werkinstructie aan informatie over benodigde schoning en analyse van data, maar hierover is in zijn algemeenheid wel iets opgenomen in het mede ingediende document 'methodologie van DICA'. Deze punten zijn meegegeven in specifieke verbeteropdrachten voor vorig verslagjaar (zie hieronder). Voor verslagjaar 2017 is er geen verbetering.

Specifieke verbeteropdrachten

 • Verbeteropdracht 4: Benoem de doelen van het meetinstrument (interne kwaliteitsverbetering, publieke informatie/ keuze-informatie, zorginkoop informatie, toezichtinformatie) in de indicatorgids om optimale transparantie naar alle betrokken partijen te borgen.
 • Verbeteropdracht 5: Geef een nadere beschrijving van de benodigde casemixcorrecties en dataschoning en data-analyse om te komen tot betrouwbare berekende indicatorwaarden. De algemene omschrijving van de DICA methodiek is nuttig maar specifieke informatie toegespitst op individuele indicatorsets is wenselijk voor optimale transparantie over het samenstellen van de indicatorwaarden naar alle partijen die geïnteresseerd zijn in deze waarden.
 • Verbeteropdracht 6: Maak openbaar inzichtelijk welke informatie uit het zorgproces moet worden verzameld t.b.v. een indicator en of hier een informatiestandaard voor wordt gebruikt.

Methodologische eigenschappen

Voor kwaliteitsinformatie voor publieke informatie en zorginkoop is het belangrijk dat gebruikers erop kunnen vertrouwen dat de informatie daadwerkelijk kwaliteit meet en dat gevonden variatie daadwerkelijk een verschil in kwaliteit betekent en geen andere oorzaken heeft. Het is daarom belangrijk dat er informatie beschikbaar is over de validiteit en betrouwbaarheid. Er is documentatie aanwezig, maar deze gaat niet specifiek in op het voorliggende meetinstrument. De eerstvolgende meting(en) (verslagjaar 2015 en 2016) kunnen worden gebruikt om de validiteit en betrouwbaarheid verder te onderzoeken en te onderbouwen.

 • Verbeteropdracht 13: Geef per indicator, ook voor klantpreferentievragen, aan wat de relatie tot kwaliteit is of waarom het wordt gemeten. Er dient een plausibele hypothese te bestaan dat de kwaliteit van zorg de uitkomst beïnvloedt van de indicator.
 • Verbeteropdracht 14: Geef een aanvullende beschrijving van het onderzoek naar casemixcorrectie specifiek voor deze indicatorenset, aanvullend op de algemene DICA informatie.
 • Verbeteropdracht 15: Geef aan of er onderzoek is gedaan naar het onderscheidend vermogen of onderbouw waarom dit niet nodig zou zijn.
 • Verbeteropdracht 16: Geef een beschrijving van specifieke elementen van de gestandaardiseerde registratie en datacontrole voor deze indicatorset, aanvullend op de informatie op de algemene DICA-methodiek, indien mogelijk.

Er is geen (extra) informatie dan de informatie beschikbaar voor eerdere verslagjaren. Het betreft alleen een indicatorgids verslagjaar 2017. De extra informatie om te toetsen of dit de relevante indicatoren zijn, dan wel of de indicator case-mix gecorrigeerd dient te worden of wat het onderscheidend vermogen is van de indicator, is niet aanwezig.

Procesbeschrijving

Er is een algemene procesbeschrijving voor indicatorsets (vj 2016) die worden opgeleverd vanuit kwaliteitsregistraties. We weten dat betrokken partijen aanvullende (langlopende) afspraken hebben met bestaande registraties als DICA en gegevensmakelaar DHD (ziekenhuizen) over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. De praktijk van de gegevensaanlevering van vj 2015 heeft laten zien dat dit vrij goed geregeld was. Aandachtspunt is dat de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) jaarlijks nieuwe afspraken met een gegevensmakelaar maakt over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. Het Zorginstituut gaat ervan uit dat er geen grote wijzigingen plaatsvinden in het huidige proces. Indien dit wel het geval is dienen de branchepartijen dit tijdig aan te geven.

Er worden geen problemen verwacht bij de gegevensaanlevering voor verslagjaar 2018.