Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000028

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van baarmoederhalsafwijkingen. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

De indicatoren voor baarmoederhalsafwijking waren voor de verslagjaren 2019 tot en met 2021 vrijwillig.

Sinds verslagjaar 2022 zijn de indicatoren helemaal komen te vervallen.

Documenten

Verslagjaar 2021

Indicatorgids Baarmoederhalsafwijkingen verslagjaar 2021

PDF-document 284.1 KB

Indicatorgids 10-11-2020

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Baarmoederhalsafwijkingen verslagjaar 2020

PDF-document 254.7 KB

Indicatorgids 04-11-2020

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Baarmoederhalsafwijkingen verslagjaar 2019

PDF-document 246.5 KB

Indicatorgids 08-05-2019

Toetstabel indicatorenset Baarmoederhalsafwijkingen + getoetse indicatorgids Baarmoederhalsafwijkingen verslagjaar 2019

PDF-document 193.9 KB

Rapport 30-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Baarmoederhalsafwijkingen verslagjaar 2018

PDF-document 110.1 KB

Indicatorgids 24-10-2017

Toetstabel indicatorset Baarmoederhalsafwijkingen verslagjaar 2018

PDF-document 5.3 KB

Rapport 24-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Indicatorgids Baarmoederhalsafwijkingen verslagjaar 2017

Word-document 72.2 KB

Indicatorgids 01-11-2016

Verslagjaar 2016

Aanbiedingsformulier Baarmoederhalsafwijkingen 2016

PDF-document 571.4 KB

Aanbiedingsformulier 01-06-2016

Indicatorgids Baarmoederhalsafwijkingen verslagjaar 2016

Word-document 68.8 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 05-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Baarmoederhalsafwijkingen verslagjaar 2015

Word-document 61.2 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Aanbiedingsformulier Baarmoederhalsafwijkingen 2015

PDF-document 571.9 KB

Aanbiedingsformulier 01-06-2015

Verslagjaar 2014

Aanbiedingsbrief indicatorensets MSZ 2014

Word-document 247.0 KB

Brief 01-11-2014

Indicatorgids Baarmoederhalsafwijkingen verslagjaar 2014

Word-document 63.9 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Indicatoren

Sluit

Download deze set

 • 3a Biedt uw instelling de volgende online faciliteiten aan voor mensen met baarmoederhalsafwijkingen? INID011293

  Subindicatoren
 • 3b Geeft uw instelling via de website of online faciliteiten informatie over de volgende onderwerpen? INID011294

  Subindicatoren
 • 4 Naar welke instelling verwijst u door voor de behandeling van baarmoederhalsafwijkingen die u niet zelf aanbiedt? INID011295

 • 5a Welke keuze heeft de patiënt over de wijze waarop de uitslag van het onderzoek bij baarmoederhalsafwijkingen gedeeld wordt? INID011296

  Subindicatoren
 • 5b Door wie wordt de uitslag van het onderzoek standaard gedeeld met de patiënt? INID011297

  Subindicatoren

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De volgende partijen waren betrokken bij de ontwikkeling van de indicatorset: NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie); Stichting Bekkenbodem en Gynaecologie Patiënten; Federatie Medische Specialisten; Patiëntenfederatie Nederland; NVZ; NFU; Zelfstandige Klinieken Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. De set wordt in werkgroepen besproken en doorontwikkeld.

In 2016 zijn governance afspraken opgesteld. Bij de doorontwikkeling van de set voor vj 2017 is zoveel mogelijk gewerkt volgens de governance afspraken. Waar dit nog niet is gebeurd, zal dit in de toekomst worden gewijzigd volgens de gemaakte afspraken (o.a. belangenverstrengeling invullen code KNAW). In oktober 2015 hebben betrokken partijen bij de indicatorensets MSZ algemene en specifieke verbeteropdrachten meegekregen. Voor deze set gelden de algemene verbeteropdrachten. We zijn, voor zover mogelijk, op basis van de voorhanden documenten nagegaan in hoeverre zij reeds aan de verbeteropdrachten hebben voldaan. Met het vastleggen van ‘governance’ afspraken door de betrokken partijen en Zorginstituut Nederland is aan het merendeel van de verbeteropdrachten voldaan.

Alle relevante partijen hebben het meetinstrument mee ingediend. De set is besproken in het bureauoverleg Transparantie waar alle relevante koepelpartijen zitting in nemen. Op deze set is volledige consensus voor vrijwillige transparantie.

Werkinstructie

Er is een werkinstructie meegeleverd. Deze bevat niet alle relevante onderdelen. Wel staat duidelijk beschreven welke gegevens gemeten en doorgeleverd moeten worden. Hiermee kan betrouwbaar gegevens aangeleverd worden. Welke bewerkingen er daarna uitgevoerd moeten worden zijn onduidelijk. Uit de toetsing blijkt dat nog niet voldaan is aan de algemene verbeteropdrachten uit 2015 die de betrokken partijen hebben meegekregen voor het onderdeel werkinstructie.

Methodologische eigenschappen

Er is bij elke indicator een beschrijving van inhoudsvaliditeit, statistische betrouwbaarheid, vergelijkbaarheid en registratiebetrouwbaarheid. De beschrijving in de tekst onder deze titels kan meer adequaat. De validiteit en betrouwbaarheid van de indicatoren is mager onderbouwd.

Procesbeschrijving

Er is geen nieuwe procesbeschrijving meegeleverd met de indicatorgids. We kunnen gebruikmaken van de procesbeschrijving van vj 2015. We weten dat betrokken partijen aanvullende (langlopende) afspraken hebben met bestaande registraties als DICA en gegevensmakelaar DHD (ziekenhuizen) over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. De praktijk van de gegevensaanlevering van vj 2015 heeft laten zien dat dit vrij goed geregeld was. Aandachtspunt is dat de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) jaarlijks nieuwe afspraken met een gegevensmakelaar maakt over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. Het Zorginstituut gaat ervan uit dat er geen grote wijzigingen plaatsvinden in het huidige proces. Indien dit wel het geval is dienen de branchepartijen dit tijdig aan te geven.

Er is informatie voor patiënten toegevoegd (lekenvertaling).