Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000041
Gerelateerd

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van aneurysma aorta abdominalis. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen, is het verplicht om hiervoor kwaliteitsgegevens aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Documenten

Verslagjaar 2022

Indicatorengids Aneurysma Aorta Abdominalis - DSAA verslagjaar 2022

PDF-document 569.3 KB

Indicatorgids 02-11-2021

Toetstabel Aneurysma Aorta Abdominalis + getoetste indicatorengids verslagjaar 2022

PDF-document 503.5 KB

Rapport 27-10-2021

Verslagjaar 2021

Indicatorengids Aneurysma Aorta Abdominalis DSAA verslagjaar 2021

PDF-document 700.8 KB

Indicatorgids 03-11-2021

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Aneurysma aorta abdominalis DSAA verslagjaar 2020

PDF-document 315.0 KB

Indicatorgids 04-11-2020

Toetstabel AAA (DSAA) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 466.2 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids AAA (DSAA) verslagjaar 2019

PDF-document 402.7 KB

Indicatorgids 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids AAA (DSAA) verslagjaar 2018

PDF-document 522.9 KB

Indicatorgids 25-10-2017

Toetstabel AAA (DSAA) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 123.6 KB

Rapport 24-10-2017

Verslagjaar 2017

Indicatorgids AAA (DSAA) verslagjaar 2017

PDF-document 229.9 KB

Indicatorgids 14-11-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids AAA (DSAA) verslagjaar 2016

PDF-document 193.0 KB

Indicatorgids 21-02-2017

Processchema gegevensaanlevering AAA 2016 en 2017

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Aanbiedingsformulier indicatoren AAA 2016

PDF-document 565.6 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids generieke indicatoren (DAVC) 2015

Word-document 46.0 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Indicatorgids AAA (DSAA) verslagjaar 2015

Word-document 40.9 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Aanbiedingsformulier indicatoren AAA 2015

PDF-document 566.4 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Verslagjaar 2014

Indicatorgids generieke indicatoren (DAVC) 2014

PDF-document 149.0 KB

Indicatorgids 06-12-2014

Indicatorgids AAA (DSAA) verslagjaar 2014

PDF-document 149.6 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Aanbiedingsformulier indicatoren AAA 2014

PDF-document 259.2 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Methodologie DICA 2014

PDF-document 405.1 KB

Procesbeschrijving 24-03-2014

Indicatoren

 • 1 Is binnen uw ziekenhuisorganisatie een vasculair behandelteam beschikbaar? INID000541

  Subindicatoren
 • 1 Aantal patiënten met een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C waarbij primair electief geïntervenieerd is. INID000548

 • 2 Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten worden besproken, waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in het patiëntendossier? INID000542

  Subindicatoren
 • 2 Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 een (endo)vasculair aorta aneurysma interventieteam beschikbaar? INID000549

 • 3 Wordt aan elke patiënt met voorafgaande aan een electieve behandeling adequate informatie verstrekt? INID000543

  Subindicatoren
 • 3 Percentage patiënten dat een primair electieve interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae, waarbij de informatie in de DSAA volledig** geregistreerd is. INID002553

 • 4 Kan elke patiënt onder behandeling van een (endo-)vasculair specialist op uw ziekenhuislocatie tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt? INID000544

 • 4 Percentage patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis, dat preoperatief in het MDO** is besproken. INID000551

 • 4a Percentage patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, dat overlijdt binnen 30 dagen of in dezelfde ziekenhuisopname. INID000553

 • 5 Alle arteriële en complex veneuze operatieve vasculaire interventies worden door of onder supervisie van een gecertificeerd vasculair specialist uitgevoerd INID000545

 • 5a Percentage patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, met complicaties binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname. INID000554

 • 6 Alle arteriële en complex veneuze endovasculaire interventies worden door of onder supervisie van een gecertificeerd endovasculair specialist uitgevoerd INID000546

 • 6a Percentage patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C en een re-interventie** ondergaat binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname vanwege een complicatie. INID002549

 • 7 Biedt uw ziekenhuisorganisatie cardiovasculair risicomanagement (CVRM) aan, conform de vigerende richtlijnen en is dit CVRM protocollair vastgelegd? INID000547

  Subindicatoren
 • 7a Percentage patiënten dat een primaire electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C dat ongepland wordt heropgenomen binnen 30 dagen na ontslag. INID002550

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS) (penvoerder)
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Harteraad
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgids-sjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.