Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Gerelateerd

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van aneurysma aorta abdominalis. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen, is het verplicht om hiervoor kwaliteitsgegevens aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids AAA (DSAA) verslagjaar 2020

PDF-document 314,72 KB

Indicatorgids 11-10-2019

Toetstabel AAA (DSAA) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 466,18 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids AAA (DSAA) verslagjaar 2019

PDF-document 402,72 KB

Indicatorgids 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Toetstabel AAA (DSAA) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 123,6 KB

Rapport 24-10-2017

Indicatorgids AAA (DSAA) verslagjaar 2018

PDF-document 522,91 KB

Indicatorgids 16-10-2017

Verslagjaar 2017

Indicatorgids AAA (DSAA) verslagjaar 2017

PDF-document 229,9 KB

Indicatorgids 14-11-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids AAA (DSAA) verslagjaar 2016

PDF-document 193,05 KB

Indicatorgids 21-02-2017

Processchema gegevensaanlevering AAA 2016 en 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Aanbiedingsformulier indicatoren AAA 2016

PDF-document 565,6 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids generieke indicatoren (DAVC) 2015

Word-document 46,04 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Indicatorgids AAA (DSAA) verslagjaar 2015

Word-document 40,92 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Aanbiedingsformulier indicatoren AAA 2015

PDF-document 566,39 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Verslagjaar 2014

Indicatorgids generieke indicatoren (DAVC) 2014

PDF-document 149,02 KB

Indicatorgids 06-12-2014

Indicatorgids AAA (DSAA) verslagjaar 2014

PDF-document 149,6 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Aanbiedingsformulier indicatoren AAA 2014

PDF-document 259,25 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Methodologie DICA 2014

PDF-document 405,09 KB

Procesbeschrijving 24-03-2014

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS) (penvoerder)
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Harteraad
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Tijdens de indicatorendagen zijn de indicatoren voor AAA besproken en vastgesteld voor verslagjaar 2020. Deze werden samengesteld door DICA, Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV), ZN en de Patiëntenfederatie. Voor elke indicator is een conclusie getrokken. Betrokken partijen zijn voor en na de DICA-dagen in staat gesteld commentaar te leveren op de indicatoren. Er lijkt naar aanleiding van de DICA-dagen consensus te zijn over de indicatorenset voor verslagjaar 2020.

Algemene opdrachten

In oktober 2015 hebben betrokken partijen bij de indicatorensets MSZ algemene en specifieke verbeteropdrachten meegekregen. We zijn, voor zover mogelijk, op basis van de voorhanden documenten nagegaan in hoeverre zij reeds aan de verbeteropdrachten hebben voldaan.

 • Verbeteropdracht 1: Maak bij aanvang van de (door)ontwikkeling of herziening van een meetinstrument afspraken over de taken en   verantwoordelijkheden van de betrokken partijen en ieders deadline hierbij.
 • Verbeteropdracht 2: Onderken de verschillende belangen van leden van de expertgroep en maak ze zichtbaar en controleerbaar (gebruik
 • Verbeteropdracht 3: V&VN heeft zelf aangegeven niet als relevante partij betrokken te zijn geweest, omdat zij zoekende is naar haar inhoudelijke rol. Zij heeft ook aangegeven daar komende tijd actie op te ondernemen. Zorginstituut Nederland verwacht van V&VN dat zij duidelijk maakt naar zowel het Zorginstituut als naar de relevante koepel-/brancheorganisaties in welke situaties zij het mede ontwikkelen en mede voordragen van meetinstrumenten in de medisch specialistische zorg gewenst vindt.

Er is voldaan aan de algemene verbeteropdrachten. Verbeteropdracht 1 en 2 zijn onderdeel van de ‘governance’ afspraken die betrokken partijen en Zorginstituut Nederland op 4 oktober 2016 hebben ondertekend. V&VN zijn is via het bureauoverleg Transparantie MSZ betrokken.

Tijdens het bureauoverleg Transparantie MSZ zijn alle relevante partijen betrokken tijdens de bespreking van de indicatorensets, zo ook V&VN (was algemene verbeteropdracht). Betrokken partijen dragen de gehele indicatorset voor.

Werkinstructie

De bron van alle indicatoren is een kwaliteitsregistratie van DICA (DSAA). Er is een werkinstructie, maar hierin is geen omschrijving van de doelen van de indicatoren opgenomen. De cliëntengroep en de definitie van een indicator wordt omschreven. Echter, voor de uitwerking van definitie naar te verzamelen gegevens in het zorgproces wordt verwezen naar de kwaliteitsregistratie, maar deze informatie is niet openbaar toegankelijk. Er wordt bij uitkomstindicatoren niet aangegeven hoe wordt gecorrigeerd voor populatieverschillen. Er wordt geen informatiestandaard vermeld. Het ontbreekt in de werkinstructie aan informatie over benodigde schoning en analyse van data, maar hierover is in zijn algemeenheid wel iets opgenomen in het mede ingediende document 'methodologie van DICA'.  Deze punten zijn meegegeven in specifieke verbeteropdrachten voor vorig verslagjaar (zie hieronder). Voor verslagjaar 2017 is er geen verbetering.

Specifieke verbeteropdrachten

 • Verbeteropdracht 4: Benoem de doelen van het meetinstrument (interne kwaliteitsverbetering, publieke informatie/ keuze-informatie, zorginkoop informatie, toezichtinformatie) in de indicatorgids om optimale transparantie naar alle betrokken partijen te borgen..
 • Verbeteropdracht 5: Geef een nadere beschrijving van de benodigde casemixcorrecties en dataschoning en data-analyse om te komen tot betrouwbare berekende indicatorwaarden. De algemene omschrijving van de DICA methodiek is nuttig maar specifieke informatie toegespitst op individuele indicatorsets is wenselijk voor optimale transparantie over het samenstellen van de indicatorwaarden naar alle partijen die geïnteresseerd zijn in deze waarden.
 • Verbeteropdracht 6: Maak openbaar inzichtelijk welke informatie uit het zorgproces moet worden verzameld t.b.v. een indicator en of hier een informatiestandaard voor wordt gebruikt.

Methodologische eigenschappen

Voor kwaliteitsinformatie voor publieke informatie en zorginkoop is het belangrijk dat gebruikers erop kunnen vertrouwen dat de informatie daadwerkelijk kwaliteit meet en dat gevonden variatie daadwerkelijk een verschil in kwaliteit betekent en geen andere oorzaken heeft. Het is daarom belangrijk dat er informatie beschikbaar is over de validiteit en betrouwbaarheid. Er is documentatie aanwezig, maar deze gaat niet specifiek in op het voorliggende meetinstrument.

 • Verbeteropdracht 13: Geef per indicator, ook voor klantpreferentievragen, aan wat de relatie tot kwaliteit is of waarom het wordt gemeten. Er dient een plausibele hypothese te bestaan dat de kwaliteit van zorg de uitkomst beïnvloedt van de indicator.
 • Verbeteropdracht 14: Geef een aanvullende beschrijving van het onderzoek naar casemixcorrectie specifiek voor deze indicatorenset, aanvullend op de algemene DICA informatie.
 • Verbeteropdracht 15: Geef aan of er onderzoek is gedaan naar het onderscheidend vermogen of onderbouw waarom dit niet nodig zou zijn.
 • Verbeteropdracht 16: Geef een beschrijving van specifieke elementen van de gestandaardiseerde registratie en datacontrole voor deze indicatorset, aanvullend op de informatie op de algemene DICA-methodiek, indien mogelijk.

Er is geen (extra) informatie dan de informatie beschikbaar voor eerdere verslagjaren. Het betreft alleen een indicatorgids verslagjaar 2017. De extra informatie om te toetsen of dit de relevante indicatoren zijn, dan wel of de indicator case-mix gecorrigeerd dient te worden of wat het onderscheidend vermogen is van de indicator, is niet aanwezig.

Procesbeschrijving

Er is een algemene procesbeschrijving voor indicatorsets (verslagjaar 2016) die worden opgeleverd vanuit kwaliteitsregistraties. We weten dat betrokken partijen aanvullende (langlopende) afspraken hebben met bestaande registraties als DICA en gegevensmakelaar DHD (ziekenhuizen) over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. De praktijk van de gegevensaanlevering van verslagjaar 2015 heeft laten zien dat dit vrij goed geregeld was. Aandachtspunt is dat de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) jaarlijks nieuwe afspraken met een gegevensmakelaar maakt over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. Het Zorginstituut gaat ervan uit dat er geen grote wijzigingen plaatsvinden in het huidige proces. Indien dit wel het geval is dienen de branchepartijen dit tijdig aan te geven.

Er worden geen problemen verwacht bij de gegevensaanlevering voor verslagjaar 2017.