Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Handboek Ontwikkelen CQ-index

 Inhoud

De ontwikkeling van CQI-meetinstrumenten (de vragenlijsten om klantervaringen te meten) vindt plaats bij diverse onderzoeksinstituten en universiteiten. De ontwikkeling van een dergelijk meetinstrument doorloopt verschillende fasen. Let op: Gebruik naast het handboek CQI-ontwikkeling ook het Toetsingskader als leidraad bij het ontwikkelen van een CQI-meetinstrument.


 

Voorbereiding

De voorbereidingsfase bestaat uit het opstellen van een onderzoeksplan, het afbakenen van de doelgroep en het vaststellen van de methode voor steekproeftrekking. Kijk voor meer informatie op de pagina Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen. Er is een 'CQI-bijsluiter' geschreven met een korte toelichting over de rol van de werkgroep bij een CQI-ontwikkeling, het doel van een bijsluiter is kort en bondig uitleg geven, daarom worden mogelijk niet alle details en nuances weergegeven.


Genereren van kwaliteitsaspecten

Op basis van een kwalitatieve fase wordt geborgd dat het perspectief van zorggebruikers centraal staat en dat (vanuit het perspectief van zorggebruikers) de belangrijkste kwaliteitsaspecten een plaats krijgen in het te ontwikkelen meetinstrument (procedure 1).


 

Constructie CQI-meetinstrument

De selectie van kwaliteitsaspecten (procedure 1, kwalitatieve fase) vormen de kern van het nieuw te ontwikkelen CQI-meetinstrument. In procedure 2 wordt beschreven hoe deze kwaliteitsaspecten omgezet kunnen worden in vragen over de kwaliteit van zorg. Het doel van werkinstructie 02.01 is het geven van specifieke informatie over de vorm en opbouw van CQI-meetinstrumenten. Het doel van werkinstructie 02.02 is het geven van specifieke informatie over de soorten vragen van CQI-meetinstrumenten, inclusief de vragen die verplicht moeten worden opgenomen.

 

 


 

Cognitieve test

 

In procedure 3 staat beschreven hoe met behulp van Cognitieve Interviews nagegaan kan worden of de vragen en de antwoorden in een vragenlijst zodanig zijn geformuleerd dat zij begrijpelijk zijn voor de doelgroep, of de opbouw van het meetinstrument klopt en of er wellicht belangrijke vragen en/ of antwoordmogelijkheden ontbreken. Een ander doel van deze test is om de validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst te verbeteren. Het doel van de werkinstructie 03.01 is om tot een verantwoorde samenstelling van de groep deelnemers aan de Cognitieve Interviews te komen. In werkinstructie 03.02 wordt ingegaan op de uitvoering van Cognitieve Interviews. Aan enkele aspecten (o.a. voorbereiding, introductie, afronding interview) moet aandacht worden besteed om het interview goed en volledig te laten verlopen. Het doel van werkinstructie 03.03 is om de Cognitieve Interviews goed en op systematische wijze te kunnen analyseren.

 

 


 

Testen psychometrische eigenschappen en discriminerend vermogen

 

Het doel van procedure 4 is om met behulp van analyses het CQI-meetinstrument op de punten validiteit en betrouwbaarheid te verbeteren en waar mogelijk het instrument in te korten. Bij de analyses naar het discriminerend vermogen van het CQI meetinstrument wordt gekeken of het nieuwe instrument het mogelijk maakt om verschillen tussen zorgaanbieders, zorginstellingen en/of zorgverzekeraars te detecteren. Op basis van de resultaten van deze fase vindt aanpassing (het definitief maken) van het CQI meetinstrument plaats. Het doel van werkinstructie 04.01 is de data zodanig te schonen dat er een kwalitatief goede dataset overblijft waaruit mensen zijn verwijderd die ten onrechte zijn aangeschreven, en mensen die de vragenlijst onjuist of onvoldoende hebben ingevuld. Voordat het CQI meetinstrument met behulp van psychometrische en multilevel analyses definitief gemaakt kan worden, moeten de data en het databestand gecontroleerd en geschoond worden. Het doel van werkinstructie 04.02 is om aan de hand van item-, inter-item- en factor- en betrouwbaarheidsanalyses het CQI meetinstrument te herzien. Bij de psychometrische analyses wordt gekeken naar de afzonderlijke kwaliteitsaspecten/items en naar de onderlinge relaties tussen de kwaliteitsaspecten. De uitkomsten van deze analyses geven de onderzoekers handvatten voor de herziening van het CQI meetinstrument. Het doel van werkinstructie 04.03 is om aan de hand van multilevel analyses met de IGLS-methode het discriminerend vermogen van het CQI meetinstrument vast te stellen. Het discriminerend vermogen geeft aan in welke mate het meetinstrument verschillen tussen analyse-eenheden kan aantonen, bv tussen zorgaanbieders. Het doel van werkinstructie 04.04 is om items uit het CQI meetinstrument te verwijderen of te behouden op basis van (methodologische) argumenten. Deze methodologische en niet-methodologische argumenten laten zien op basis waarvan het CQI meetinstrument herzien moet worden. Het doel van werkinstructie 04.05 is om het proces van de psychometrische testfase en de test van het discriminerend vermogen zo goed mogelijk te verantwoorden. In deze werkinstructies worden de eisen beschreven waaraan een validatierapport moet voldoen.

 


 

Vaststelling

 

Meetinstrumenten die de bovenstaande fasen met succes hebben doorlopen, zijn gereed voor toepassing bij reguliere metingen. Het meetinstrument kan officieel als CQI-meetinstrument worden vastgelegd in het Register van het Kwaliteitsinstituut. Om dit mogelijk te maken moet het meetinstrument getoetst worden op basis van de criteria uit het Toetsingskader.

Kijk voor meer informatie:

op de pagina Meten met de CQ-index;

op de pagina Toetsingskader.

 

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies