Het project ’Ontwikkeling referentiemodel Individueel Zorgplan’ heeft als doel richting te geven aan de ontwikkeling van individuele zorgplannen en om uniformiteit in uitgangspunten en opzet te
bevorderen. Het Raamwerk Individueel Zorgplan dient hierbij als basis. De stip aan de horizon is een individueel zorgplan, dat voor iedere patiënt en iedere zorgverlener alle gewenste informatie bevat en
veilig digitaal beschikbaar is zonder dubbelregistratie.

Een IZP is nodig om consistente en continue zorg te garanderen. Het is belangrijk dat het IZP een vaste structuur volgt, die onafhankelijk is van de zorgverlener(s) waar de patiënt komt. Het Raamwerk Individueel Zorgplan is opgesteld door een werkgroep van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden. Het Raamwerk fungeert als een basis om in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Het Raamwerk IZP is een theoretisch document en wordt in de praktijk door diverse partijen verder geoperationaliseerd. Een voorbeeld is het Programma van Eisen en het Referentiemodel IZP van NHG en Vilans in samenwerking met o.a. Nictiz en de NPCF. In afstemming met andere partijen is het generieke Raamwerk IZP doorontwikkeld en een begin gemaakt met de implementatie in de informatiesystemen waarvan in de huisartsenpraktijk dan wel door de zorggroepen gebruik wordt gemaakt. Zie ook onderstaande documenten.

Het Raamwerk IZP speelt een belangrijke rol bij het thema Multimorbiditeit van de Meerjarenagenda 2013.

In 2014 is de Pilot `Gezamenlijke besluitvorming op basis van persoonsgerichte doelen` gestart. Dit is een gezamenlijk project van Ineen, NHG, Zuyd Hogeschool/Universiteit Maastricht om de inzet van gezamenlijke besluitvorming in de zorg voor chronisch zieken vanuit de huisartsenpraktijk te ondersteunen.

Het doel van de pilot is het ontwikkelen van een handreiking voor gezamenlijke besluitvorming op basis van persoonsgerichte doelen als onderdeel van het Raamwerk Individueel Zorgplan. De pilot moet leiden tot een bruikbaar gespreksmodel voor de communicatie in de spreekkamer.