De belangrijkste eindgebruikers en hun informatiebehoefte staan hieronder genoemd.

Keuze-informatie

Kiezende zorgconsumenten hebben keuze-informatie nodig. Zij willen bijvoorbeeld weten welke zorgaanbieder het beste presteert, of zij willen weten hoe hun eigen zorgverlener het doet in vergelijking met anderen.

Zorginkoopinformatie

Zorgverzekeraars zijn geïnteresseerd in vergelijkende informatie, maar daarnaast ook in de prestaties van één zorgaanbieder over een langere tijd. Al deze informatie kunnen zorgverzekeraars gebruiken voor afspraken die gemaakt worden voor inkoopcontracten met zorgaanbieders over de klantgerichtheid van zorg (zogenaamde pay-for-performance afspraken).

Monitorinformatie

De overheid kan de geaggregeerde informatie uit CQI-metingen gebruiken om zicht te krijgen op de klantgerichtheid van de zorg in Nederland en om die klantgerichtheid te monitoren, bijvoorbeeld via de Zorgbalans. De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil, bijvoorbeeld om gelaagd en gefaseerd toezicht te kunnen houden, weten welke aanbieders slechter dan gemiddeld scoren.

Verbeterinformatie

Het is belangrijk dat ook de beroepsbeoefenaren, die uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor de geleverde kwaliteit, iets met de verzamelde informatie kunnen doen. Hiervoor hebben zij gedetailleerde informatie nodig die ze kunnen relateren aan de interne bedrijfsprocessen waarop zij sturen. De informatie moet managers en zorgverleners stimuleren om verbeteracties in gang te zetten daar waar de zorg beter kan. De CQ-index moet bovendien aansluiten bij de toetsingskaders met prestatie-indicatoren die in veel zorgsectoren worden ontwikkeld. Op deze manier is de CQ-index bruikbaar voor zorgaanbieders om publieke verantwoording af te leggen over de mate waarin zij klantgericht werken. De toetsingskaders omvatten naast indicatoren voor klantgerichtheid ook zogeheten zorginhoudelijke indicatoren (effectiviteit en veiligheid).

Belangenbehartigingsinformatie

De patiënten en cliëntenorganisaties gebruiken CQ-informatie om hun leden te informeren over de kwaliteit van de geleverde zorg en deze te toetsen aan hun eigen criteria.

Informatie voor het beantwoorden van wetenschappelijke vragen

Voor onderzoekers leveren CQI-metingen nuttige informatie op voor het beantwoorden van velerlei wetenschappelijke vragen.