1. Is er duidelijk gemaakt wat er van u werd verwacht?

2. Is de werkgroep adequaat samengesteld geweest

 • naar betrokken disciplines, inclusief cliëntenparticipatie?
 • naar verschillende visies, op voorhand bekend. geografische distributie, universitaire versus niet-universitaire achtergrond?

3. Vindt u dat de voorzitter(s)

 • voldoende objectief was(ren) om als gespreksleider(s) te functioneren?
 • in staat was(ren) gemeenschappelijke standpunten te formuleren?
 • in staat was(ren) conflicten op te lossen?

4. Vindt u dat

 • er voldoende ondersteuning is geboden bij het zoeken van de literatuur?
 • de methode voldoende is uitgelegd?
 • voor voldoende secretariële (administratieve en logistieke) ondersteuning is gezorgd?
 • u naar uw mening uw vragen voldoende kwijt kon?

5. Zijn de uitkomsten van het literatuuronderzoek in voldoende mate verwerkt?

6. Vindt u dat de uitgangsvragen waarmee de voorbereidingswerkgroep de discussie inging

 • in voldoende mate het gekozen onderwerp dekten?
 • voldoende concreet waren geformuleerd?
 • voldoende zijn beantwoord?

7. Kwamen kostenaspecten rond dit onderwerp vulgens u voldoende aan bod?

8. Heeft ‘de patiënt’ bij deze richtlijnontwikkeling voldoende inbreng gehad?

9. Zijn de maatschappelijke consequenties (organisatie van zorg, kosten, ethische aspecten, et cetera) voldoende betrokken in de discussie?

10. Vindt u dat de discussie over controversiële onderwerpen in de werkgroep in voldoende mate heeft geleid tot een concrete standpuntbepaling?

11. Vindt u dat de richtlijn voldoende is afgestemd op de praktijk?

12. Is voldoende rekening gehouden met implementatieproblemen in de praktijk?

13. Vindt u dat u tijdens het richtlijnontwikkelproces voldoende gehoord bent?

14. Zijn de vergadering plezierig verlopen?

15. Zijn de vergaderingen effectief verlopen?

16. Bevat de richtlijn zaken die u in uw eigen organisatie gaat invoeren?

17. Is de verdelingen van taken en verantwoordelijkheden op de juiste wijze ingevuld?

18. Verloopt het project op schema wat betreft:

 • Budget?
 • Tijd?
 • Communicatie?

19. Heeft u suggesties voor het verbeteren van de begeleiding bij de richtlijnontwikkeling?