1. Waar gaat deze AQUA-Leidraad over?

De AQUA-Leidraad geeft partijen in de zorg aandachtspunten en overwegingen voor de ontwikkeling, herziening en implementatie van beschrijvingen voor het leveren van goede zorg. Beschrijvingen voor goede zorg zijn openbaar toegankelijke documenten die goede zorg beschrijven voor een bepaald gezondheidsgerelateerd thema. Deze beschrijvingen vormen een hulpmiddel bij het maken van keuzes in de praktijk en leveren een bijdrage aan de kwaliteit van zorg. Een beschrijving voor goede zorg is bijvoorbeeld een richtlijn, module, zorgstandaard of organisatiebeschrijving, die betrekking heeft op (een deel van) een zorgproces en waarin is vastgelegd wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt goede zorg te verlenen. Wanneer een beschrijving ook in het Register is opgenomen spreekt men van een kwaliteitsstandaard.  Om te kunnen worden opgenomen in het Register moeten beschrijvingen voor goede zorg voldoen aan de criteria in het Toetsingskader voor kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten.

2. Relatie met het Toetsingskader voor kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten van het Zorginstituut

Het Toetsingskader is een beleidsregel van het Zorginstituut. Op basis van het Toetsingskader beoordeelt het Zorginstituut of een beschrijving voor het leveren van goede zorg in het Register kan worden opgenomen. Met deze criteria vraagt het Zorginstituut aandacht voor onderwerpen van publiek belang en is afstemming tussen alle relevante partijen in de zorg voorwaardelijk bij het komen tot afspraken over goede zorg. De AQUA-Leidraad houdt rekening met de criteria die in het Toetsingskader worden gesteld. Het Toetsingskader kent echter enkele aanvullende criteria om voor opname in het Register in aanmerking te komen waarvoor de AQUA-Leidraad in beperkte mate aandachtspunten of overwegingen biedt. Bijvoorbeeld de betrokkenheid van alle relevante partijen bij de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard (waaronder ten minste organisaties van cliënten, zorgaanbieders of zorgverleners, en zorgverzekeraars of zorgkantoren), het opstellen van een informatieparagraaf en de verbinding van een kwaliteitsstandaard met een meetinstrument. Aandacht voor deze onderwerpen bij de ontwikkeling van een beschrijving voor goede zorg is van belang om tot een kwaliteitsstandaard te komen. Hiervoor kunnen partijen naast de AQUA-leidraad bijvoorbeeld de tools 'Handreiking betrekken relevante partijen bij ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten' en de Indicatortool gebruiken.