Het aantal thuiswonende ouderen met diabetes neemt toe. Daarom heeft de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) een module ‘Zorg op maat’ ontwikkeld. De zorg voor ouderen met diabetes vraagt namelijk om een andere aanpak dan de zorg voor volwassenen met diabetes. De nadruk in behandeling verschuift van het voorkomen van complicaties op langere termijn, naar behoud van kwaliteit van leven en behoud van zelfstandigheid.

Ouderen met diabetes

Samen met de leden en andere stakeholders heeft de NDF knelpunten en oplossingsrichtingen in kaart gebracht. In de module ‘Zorg op maat’ staat beschreven wat goede zorg en preventie op maat voor thuiswonende ouderen met diabetes inhoudt. Speciale aandacht wordt hierbij gegeven aan het herkennen van aspecten van kwetsbaarheid, bijvoorbeeld gevoeligheid voor een depressie, valrisico, medicijngebruik of voetzorg.

© Hollandse Hoogte

De module Zorg op maat voor ouderen met diabetes is getoetst door het Zorginstituut en akkoord bevonden voor opname in het Register. De module sluit aan op de reeds bestaande zorgstandaard diabetes.