Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

De veldnorm beschrijft welke beroepen volgens patiënten, zorgverzekeraars, werkgevers en regiebehandelaarberoepen op basis van objectieve toetsing aan kwaliteitscriteria in aanmerking komen om (een deel van) diagnostiek, behandeling en/of geneeskundige begeleiding zelfstandig uit te voeren.

Alleen beroepen die zijn opgenomen in de beroepenlijst van de veldnorm en waarbij aan alle in de lijst vermelde vereisten (opleidingsniveau, definitie en toelichting/voorwaarden) is voldaan komen hiervoor in aanmerking. De lijst is limitatief.

De veldnorm bevat naast een beroepenlijst ook een procedure met toetsingscriteria en afspraken over het onderhoud van de veldnorm. De implementatie is succesvol afgerond, waardoor het veld al werkt op basis van deze kwaliteitsstandaard.

Betrokken partijen

 • de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland) (penvoerder)
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Platform MEERGGZ
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
 • Verenso
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Met de oplevering van een breed gedragen kwaliteitsstandaard is nu helder welke beroepen in aanmerking komen om (een deel van) diagnostiek, behandeling of geneeskundige begeleiding zelfstandig uit te voeren. Omdat de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader 3.0 is besloten deze op te nemen in het openbaar Register:

 • Alle relevante partijen zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling en bieden de kwaliteitsstandaard gezamenlijk aan.
 • De kwaliteitsstandaard bevat een verantwoorde beschrijving van de kwaliteit van zorg.
 • In samenspraak met het Zorginstituut en de aanbiedende partij is besloten dat er geen informatieparagraaf (criterium 4 van het Toetsingskader 3.0) aangeboden hoeft te worden, omdat de kwaliteitsstandaard zich hier niet goed voor leent.
 • Implementatieplan is niet benodigd, gezien de veldnorm reeds volledig geïmplementeerd is en in gebruik is door het veld. Er is een zorgvuldig opgestelde onderhoudsprocedure aanwezig.
 • Er is reeds een meetinstrument aanwezig waar de veldnorm op aansluit: Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Landelijk Kwaliteitsstatuut indicatoren, welke opgenomen is in het Register en op de transparantiekalender staat.