Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

De stoppen met roken zorg is opgebouwd uit verschillende onderdelen (adviseren, motiveren, begeleiden) en de zorgverlener kan zelf beoordelen in welke mate de onderdelen passen bij zijn rol, bevoegdheid en bekwaamheid. Het onderdeel begeleiden kan alleen worden uitgevoerd door zorgprofessionals die gespecialiseerd zijn in stoppen-met-rokenzorg en geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

Ongeveer 23% van de volwassen Nederlanders rookt tabak. Roken komt meer voor onder mensen met een lagere socio-economische status. Roken is erg schadelijk voor de gezondheid. Het veroorzaakt (mede) aandoeningen als COPD, kanker, hart- en vaataandoeningen en meer. Ook meeroken is risicovol. Jaarlijks sterven in Nederland circa 19.000 mensen aan de directe gevolgen van roken en een onbekend aantal aan de gevolgen van meeroken. Roken leidt veelal tot de chronische aandoening tabaksverslaving.

Stoppen met roken is lastig onder andere vanwege de ontwenningsverschijnselen, (vaak) langdurige psychische afhankelijkheid, sterke craving en de aan verslaving inherente kans op terugval. Meer dan driekwart van de rokers wil op een moment in de toekomst stoppen. Een deel zal dat zonder professionele hulp kunnen; een ander deel van de rokers heeft professionele ondersteuning nodig om definitief te kunnen stoppen met roken. Daarvoor is een beschrijving van de aanpak bij stoppen met roken nodig.

De Zorgstandaard Tabaksverslaving beschrijft de zorg, de bijpassende organisatie en de parameters voor de stoppen-met-rokenzorg met als doel het bevorderen van goede zorg bij stoppen met roken c.q. het behandelen van tabaksverslaving.

Betrokken partijen

 • Partnership Stoppen met Roken (penvoerder)
 • Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (GvRV)
 • KWF Kankerbestrijding
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Longfonds
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Hartstichting
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA)
 • Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Trimbos-instituut
 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Uit het aanbiedingsformulier wordt duidelijk dat de zorgstandaard tripartiet wordt aangeboden. Daarnaast zijn ook veel andere relevante partijen betrokken geweest bij de ontwikkeling van de standaard. Door verschillende partijen tijdens het proces te raadplegen als klankbordgroep, maakt dat de standaard breed gedragen is.

Uit criterium 3 blijkt dat het cliëntenperspectief, doelmatige zorg en leren en verbeteren voldoende is meegenomen aan de zorgstandaard. Per vraag is aangegeven waar de uitwerking terug te vinden is in de zorgstandaard. 

Het implementatie- en onderhoudsplan is uitgebreid toegelicht in de zorgstandaard, waarbij aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Er is geen sprake van substantiële financiële gevolgen.