Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

PWD staat voor informatie-uitwisseling in de perinatale keten. (De afkorting betekent 'Perinataal Woordenboek & Dataset'.) De PWD-standaard is ontwikkeld in vervolg op de aanbevelingen uit het Advies van de Stuurgroep zwanger en geboorte 'Een goed begin. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte' (2009), opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS.
De PWD-standaard heeft als doel de eenduidige digitale gegevensverwerking te ondersteunen voor en door de zorgontvangers, de zwangere/kraamvrouw en haar kind(eren), en de zorgverleners, zoals verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen. Dit ter verbetering van de perinatale zorgverlening en voor de rapportage van gegevens voor screening, perinatale registraties en wetenschappelijk onderzoek. 

Voor interoperabiliteit in een keten is het noodzakelijk om op 5 verschillende niveaus afspraken te maken:

 • organisatie;
 • proces;
 • informatie(standaarden);
 • applicaties;
 • infrastructuur.

Deze afspraken worden in standaarden en eisen vastgelegd. De PWD-standaard betreft de onderwerpen die onder Informatiestandaarden vallen, te weten:

 • use cases;
 • datasets;
 • terminologie en codestelsels;
 • berichten en documentatiestandaarden, daarbij aangevuld met autorisatie en privacy eisen.

Zorginstituut Nederland heeft positief geoordeeld over opname van de Informatiestandaard PWD in het Register.

Betrokken partijen

 • Nictiz (penvoerder)
 • Bo Geboortezorg
 • College Perinatale Zorg (CPZ)
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Perined
 • Stichting Kind en Ziekenhuis
 • ZorgthuisNL
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Ruime tripartiete betrokkenheid van partijen (zowel ontwikkelaars als branche/koepelorganisaties). In de volgende fase van het PWD programma wordt patiëntparticipatie geconcretiseerd. Daarnaast vindt o.a. aansluiting van kinderartsen, kraamzorg en JGZ plaats. De informatiestandaard wordt door alle betrokken partijen gedragen en gezamenlijk aangeboden aan het Register.

Implementatie, beheer en onderhoud

Betreffende de implementatie is de standaard onder 250 verloskundige praktijken (ongeveer 50% van de eerstelijns-instellingen in de perinatale keten) uitgerold. In de tweedelijn is een start met de implementatie gemaakt. Verwachte volledige implementatiedatum is 1 januari 2017. De procedure voor het beheren van de standaard is vastgelegd in o.a. het document Beheer Dataset (te vinden op de website van Nictiz). Dit document is bekrachtigd door de deelnemende koepelorganisaties. Zowel beheer als onderhoud worden uitgevoerd door Nictiz.

Volledigheid informatiestandaard

De informatiestandaard bevat beschrijvingen van specifieke zorgprocessen en heeft een dataset. Verder wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van SNOMED. Historisch zijn er nog wel PRN of Nictiz codes in gebruik, maar deze worden waar mogelijk gemapt naar SNOMED CT. Als er geen SNOMED CT code beschikbaar is, wordt het, indien internationaal relevant, bij IHTSDO ingediend. Alle zorgverleners in de perinatale keten gaan uit van dezelfde codestelsels zoals vastgelegd in de PWD informatiestandaard.