Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Omschrijving

Er wordt een kwaliteitsstandaard 'Psychosociale zorg bij ernstige somatische aandoeningen' ontwikkeld voor de juiste zorg, op het juiste tijdstip bij de juiste persoon. Dit moet worden beschreven in een generieke, niet ziekte specifieke module.

In augustus van 2015 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de werkgroep psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen ingesteld om te onderzoeken of er verbeteringen nodig zijn in de organisatie of bekostiging van de psychosociale zorg bij somatische aandoeningen die een grote impact hebben op het psychisch en/of sociaal functioneren. In oktober 2015 bracht deze werkgroep een rapportage uit. Kernpunt in de bevindingen van de werkgroep was dat psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen onderdeel uitmaakt van het somatische behandeltraject. De huidige wettelijke kaders en bekostigingssystemen bieden daarvoor weliswaar ruimte, maar tegelijkertijd is de praktijk weerbarstig.

Er zijn verbeteringen nodig op een drietal vlakken, namelijk borging kwaliteit, borging betaalbaarheid en borging toegankelijkheid. De borging van de kwaliteit wordt gerealiseerd door in een kwaliteitsstandaard beter te beschrijven wat goede psychosociale zorg is en op welke wijze die geleverd moet worden, met aandacht voor onderlingen samenwerking tussen professionals.

Om partijen te ondersteunen bij het komen tot een eenduidige beschrijving in de vorm van een zorgmodule heeft de minister subsidie toegekend aan het KIMS voor de ontwikkeling daarvan. Om de ontwikkeling van de module tot een goed einde te brengen heeft de minister het Zorginstituut gevraagd de ontwikkeling van deze kwaliteitsstandaard op de Meerjarenagenda te plaatsen.

De ontwikkeling van deze kwaliteitsstandaard wordt verder gefinancierd uit publieke middelen. Daarmee past het verzoek van de minister binnen de beleidsvisie van het Zorginstituut over plaatsing van onderwerpen op de Meerjarenagenda. De Kwaliteitsraad heeft in haar het Zorginstituut geadviseerd om psychosociale zorg bij ernstig somatische aandoeningen op de Meerjareangenda op te nemen, omdat betrokkenheid van de huisartsen zeer relevant wordt geacht voor het voeren van het gesprek over waar in de lijn de psychosociale zorg plaatsvindt. Hierbij speelt bekostiging bovendien een belangrijk rol.

Actuele versie

Rapportage werkgroep Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen

Betrokken partijen

  • Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (Kennisinstituut) (penvoerder)
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • GGZ Nederland
  • Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP)
  • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
  • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • V&VN Oncologie
  • Zorginstituut Nederland (ZIN)