Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)

Het systeemadvies fysiotherapie en oefentherapie uit 2016 gaf aanleiding tot het ontwikkelen van een tripartite kwaliteitskader voor het hele domein van de fysio- en oefentherapeutische zorg. De beroepsverenigingen fysio- en oefentherapie, Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland geven aan dat het tot nu toe niet gelukt is om het kwaliteitskader op te stellen en tripartite aan te bieden door te veel uiteenlopende inzichten van betrokken partijen over de inhoud en reikwijdte van het kader.

De huidige beweging naar Passende zorg (gebaseerd op de 4 principes: Passende zorg is waardegedreven, wordt op de juiste plek geleverd, komt dicht bij en rondom de patiënt tot stand en is zorg waarbij patiënt en zorgverlener samen beslissen) vraagt om een doorontwikkeling van dit kader, zo stelt het adviesrapport Samen in beweging naar besluitvorming over een aanspraak op passende fysio- en oefentherapeutische zorg uit het basispakket (momenteel in concept, publicatie volgt eind 2022). Dit rapport beschrijft de beleidslijn om te komen tot een advies over een aanspraak op passende eerstelijns fysio- en oefentherapeutische zorg vanuit de basisverzekering. Het kwaliteitskader Passende fysio- en oefentherapeutische zorg is hierin een essentieel onderdeel.

In het kwaliteitskader Passende fysio- en oefentherapeutische zorg komen de principes van passende zorg integraal tot uiting voor het hele domein van de fysio- en oefentherapeutische zorg. Het bevat afspraken tussen de beroepsverenigingen fysio- en oefentherapie, Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland om kwaliteit te waarborgen, te verbeteren, transparant te maken en het lerend vermogen te versterken. Ook maken de partijen afspraken over hoe keuze-informatie tot stand komt en voor patiënten wordt ingezet. Als laatste, vormt het een kader voor extern toezicht en voor passende inkoop en contractering van zorg door zorgverzekeraars.

Betrokken partijen

  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) (penvoerder)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)
  • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)