Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000032

Omschrijving

Deze indicatorensets vervangen de sets zoals ontwikkeld in het kader van het Zichtbare Zorg traject voor medisch specialistische zorg. De sets zijn aangescherpt en vereenvoudigd waar mogelijk. De verplichte aanlevering van deze indicatoren was voorheen gebaseerd op de Regeling Kwaliteitsjaarverslag 2010, en gaat met deze indiening over op een verplichting gebaseerd op het register van Zorginstituut Nederland. Hiermee wordt de continuïteit van transparantie gecontinueerd. In de afgelopen periode hebben de NPCF, ZN, FMS, NVZ en NFU, met veel energie gewerkt aan de herziening van de indicatorensets voor transparantie in de medisch specialistische zorg, voor verslagjaar 2014 en verder. Hiervoor is intensief samengewerkt in de werkgroep transparantie, met proces ondersteuning vanuit Zorginstituut Nederland. Namens alle gezamenlijke partijen (NPCF, ZN, FMS, NVZ en NFU) zijn 21 indicatorensets aangeboden op 31 oktober 2014 en 2 indicatorensets op 18 november 2014 voor opname in het Register. De indicatorensets bevatten zowel structuur/proces-, uitkomstindicatoren als klantpreferentie-vragen.

Met de opname van de indicatorensets in het Register en daarmee in de openbare dataset, wordt gestreefd naar transparantie van de kwaliteitsinformatie. Op deze wijze wordt de kwaliteit van de medisch specialistische zorg transparant op basis van de gezamenlijk gekozen indicatoren. De eerste aanlevering van de kwaliteitsgegevens bij het loket van het Kwaliteitsinstituut is gepland op 1 mei 2016.
De sets indicatoren vervangt de huidige sets indicatoren zoals gedefinieerd in het ZiZo traject en opgenomen in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.

De indicatoren voor nierstenen zijn komen te vervallen voor verslagjaar 2019.

Indicatoren

Sluit

Download deze set

  • 1 Gemiddeld aantal ESWL-behandelingen per patiënt INID012919

Betrokken partijen

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS) (penvoerder)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
  • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De indicatorset Nierstenen 2014 voor de medisch specialistische zorg is tripartiet tot stand gekomen met betrokkenheid van cliënten(vertegenwoordigers), zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) heeft het initiatief genomen om de indicatorenset te herzien samen met de volgende betrokken partijen: ZN, FMS, NVZ en de NFU.  Namens alle betrokken partijen is de indicatorenset aangeboden aan Zorginstituut Nederland voor opname in het Register.

De indicatorset Nierstenen 2014 vervangt de eerder in het ZiZo-traject gedefinieerde set kwaliteitsindicatoren. Met de door de partijen in de zorg gezamenlijk gedefinieerde indicatorset wordt gestreefd naar transparantie van de kwaliteit van de zorg bij Nierstenen. Opname van de indicatorset in het Register betekent dan ook dat alle zorgaanbieders verplicht zijn de uitgevraagde kwaliteitsgegevens aan te leveren bij het Zorginstituut, met tussenkomst van DESAN.

Voor het verzamelen, verwerken en aanleveren van de kwaliteitsgegevens bij het Zorginstituut wordt samengewerkt met de NFU en NVZ. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet toe op de handhaving van de aanlevering van de gegevens. De eerste aanlevering van de kwaliteitsgegevens bij het loket van het Zorginstituut staat ingepland op 1 mei 2015.

Werkinstructie

Voor gebruik van het meetinstrument is een werkinstructie opgesteld door de NVZ en NFU waarin een overzicht wordt getoond van alle kwaliteitsindicatoren, waarvan de ingediende set deel uitmaakt. De eerste aanlevering van de kwaliteitsgegevens bij het loket van het Kwaliteitsinstituut is gepland op 1 mei 2015.

Methodologische eigenschappen

Bij de ontwikkeling van de indicatoren aandacht besteed aan de methodologische eigenschappen van de indicatoren. Er is een sterke wens om de indicatorensets door te ontwikkelen en daarbij zullen de methodologische eigenschappen expliciet worden meegenomen. De aansluiting op de vereiste aandachtspunten uit het Toetsingskader is goed.