Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

Derde molaren breken in de regel door tussen het 18e en 26e levensjaar. De ruimte hiervoor kan beperkt zijn, wat geassocieerd is met kans op ziekte (bijv. gingivitis, schade aan de tweede molaar, cysten). Het beleid bij asymptomatische derde molaren was niet duidelijk. Ook waren er knelpunten ten aanzien van beeldvorming, chirurgische technieken en nazorg.

In deze richtlijn komen de volgende onderwerpen aan bod: indicatiestelling, beeldvormende diagnostiek, behandeling en nazorg met betrekking tot derde molaren. Deze richtlijn is geschreven voor alle behandelaars die het al of niet verwijderen van een asymptomatische derde molaar overwegen: tandarts-algemeen practicus, MKA-chirurg, orthodontist en parodontoloog, tandarts-endodontoloog.

(bron: hetkimo.nl)

Betrokken partijen

  • Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) (penvoerder)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
  • Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO)
  • Nederlandse Vereniging voor DentoMaxilloFaciale Radiologie (NVDMFR)
  • Nederlandse Vereniging voor Mondziekten Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA)
  • Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI)
  • Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

In de toets door het Zorginstituut zijn een aantal onvolkomenheden naar voren gekomen. Zo is niet tot in detail beschreven welke informatie tussen zorgverleners wordt overgedragen en wat wordt gedocumenteerd, anders dan wat normaal gesproken gebruikelijk is bij de overdracht tussen tandarts en MKA-chirurg. Omdat dit voor betreffende partijen de gebruikelijke manier van informatie overdragen is, staat dit punt niet in de weg om de kwaliteitsstandaard op te nemen in het Register.

Bij deze kwaliteitsstandaard wordt een meetinstrument ontwikkeld. Dit meetinstrument staat op de Meerjarenagenda (MJA) van het Zorginstituut. De definitieve aanleverdatum is 01-04-2022.

Op 22 september 2020 heeft de Raad van Bestuur besloten om de kwaliteitsstandaard ‘Derde Molaar’ op te nemen in het Register van Zorginstituut Nederland.