Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda en geprioriteerd voor de Wegiz
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Omschrijving

Medicatieoverdracht in de hele keten

De kwaliteitsstandaard 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten' omschrijft de verantwoordelijkheden van artsen, apothekers, verpleegkundigen en patiënten. De benodigde basisset medicatiegegevens is uitgebreid. Andere verbeteringen zijn, dat naast voorgeschreven en verstrekte medicatie, geneesmiddelen die iemand al gebruikt worden geregistreerd. Ook nieuw is een risico-inschatting door de arts en apotheker. De kwaliteitsstandaard regelt de uitwisseling van medicatiegegevens in de hele keten: van huisartsenzorg, apotheken en ziekenhuizen tot verpleeghuiszorg, thuiszorg, trombosediensten en tandartsen.

Meerjarenagenda Zorginstituut

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in 2018 aan het Zorginstituut gevraagd medicatieoverdracht op de Meerjarenagenda te plaatsen. Dit heeft een positieve impuls gegeven aan het bereiken van overeenstemming tussen de betrokken partijen over de beste aanpak voor de overdracht van medicatiegegevens in de keten.

Door betrokken partijen in het veld is de afgelopen jaren meerdere malen geprobeerd eenduidige afspraken over het proces van medicatieoverdracht op te nemen in een herziening van de bestaande richtlijn uit 2008. Steeds strandden initiatieven op de uitvoerbaarheid en daarmee de naleving ervan.

Het ministerie van VWS heeft de totstandkoming van de kwaliteitsstandaard gefinancierd.

Patiënteninformatie en implementatieplan

De kwaliteitsstandaard Overdracht van medicatiegegevens in de keten bevat naast de herziene richtlijn informatie voor patiënten en een implementatieplan. Essentieel is de uitwerking van de toekomstige digitale uitwisseling van medicatiegegevens.

Betrokken partijen

 • Actiz
 • Associatie van Ketenapotheken (ASKA)
 • de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT)
 • GGD GHOR Nederland
 • InEen
 • Koepel artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG)
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Apothekers Coöperatie (NAPCO)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Verenso
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Beschrijving zorg en organisatie

Alle betrokken 24 partijen hebben meegewerkt aan deze kwaliteitsstandaard en bieden hem gezamenlijk aan aan het Register. Vanaf de start was het de bedoeling om naast de richtlijn de implementatie te beschrijven in een implementatieplan. Daarom horen naast het master implementatieplan sectorplannen bij deze richtlijn. In de sectorplannen staat beschreven hoe de nieuwe werkprocessen verder vorm zullen krijgen. Begin 2020 zal het implementatieprogramma onder regie van VWS van start gaan.

Deze kwaliteitsstandaard beschrijft welke informatie uitgewisseld moet worden bij het starten, wijzigen, stoppen of toedienen van farmaceutische zorg en wat de verantwoordelijkheden zijn van zorgverleners, verstrekkers, toedieners en de patiënt.

De informatie voor patiënten is nog mager, maar zal in de implementatiefase verder ontwikkeld worden. Er is voorzien in geschikt materiaal, voor elke patiënt, cliëntenpopulatie en leeftijdsgroep.

Er zijn drie informatiestandaarden nodig om de beschreven informatie-uitwisseling optimaal te kunnen laten verlopen. Deze zijn niet opgenomen in het Register. Zij vallen onder de regie van het Informatie Beraad Zorg. Implementatie van de kwaliteitsstandaard zal zorgvuldig worden gemonitord. Hierin is voorzien in het implementatieplan.

Na de implementatie zal de informatie over de kwaliteit van deze zorg volgens de gebruikelijke procedures worden aangeleverd aan de Transparantiekalender voor publicatie op Zorginzicht.nl.

Afweging sector Zorg

Deze richtlijn voldoet qua betrokkenheid van partijen (criteria 1 en 2) en kwaliteit van de inhoud (criterium 3) aan het Toetsingskader. Omdat deze kwaliteitstandaard op de Meerjarenagenda was geplaatst, is hij voorgelegd aan de Kwaliteitsraad. Deze adviseerde de Raad van Bestuur van het Zorginstituut om de richtlijn op te nemen in het Register. Op 11 februari 2020 heeft de Raad van Bestuur besloten de kwaliteitsstandaard 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten' op te nemen in het Register.