Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

De Ketenveldnorm beoogt de ondersteuning en zorg sterk te verbeteren voor landelijk ongeveer 2000 personen die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen, als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking en/of een verslaving en/of een niet aangeboren hersenaandoening. Integrale samenwerking in een netwerk of keten is het sleutelbegrip.

De levensloopaanpak kenmerkt zich door continuïteit van intensieve ondersteuning vanuit sociaal domein, veiligheidsdomein en zorg. Professionals die bij de geïncludeerde persoon en hun naasten betrokken zijn, blijven zo lang dat nodig is bij hen betrokken.

Door de netwerksamenwerking is makkelijk opschalen en afschalen naar zwaardere of lichtere vormen van ondersteuning, zorg en wonen mogelijk. De levensloopaanpak realiseert, organiseert en monitort ambulante ondersteuning en zorg (op alle levensgebieden).

Vroegtijdige signalering van risico’s is een belangrijk onderdeel van de levensloopaanpak. Als dat nodig is vindt opschaling plaats naar een 24-uursvoorziening (waaronder beveiligde intensieve zorg).

Betrokken partijen

 • de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland) (penvoerder)
 • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 • KansPlus
 • Landelijke Vereniging Managers Zorg- en Veiligheidshuizen (LVMZV)
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Met de oplevering van een breed gedragen Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg is helder wat een goede levensloopaanpak voor deze specifieke groep patiënten is en waar de patiënt informatie daarover kan vinden. De manager van het sectorale team van het Zorginstituut heeft besloten tot opname in het openbaar Register, omdat deze voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader.

Alle relevante partijen zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling en zijn akkoord met het indienen hiervan. In vergelijking met andere GGZ standaarden is hierbij ook uitvoerig buiten de GGZ sector gekeken en zijn er ook cliënten en zorgverleners uit andere sectoren bij betrokken.

Het kwaliteitsproduct bevat een verantwoorde beschrijving van kwaliteit van zorg en een helder beschreven implementatie- en onderhoudsplan.

Tot slot ligt de verwachting van de omvang van de doelgroep op een groep van 2000 te includeren personen, waardoor er geen substantiële financiële gevolgen verwacht worden.