Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

Deze zorgstandaard is een algemeen raamwerk op hoofdlijnen voor alle onderdelen in hetzorgcontinuüm voor mensen met SOLK: vroege onderkenning en preventie, diagnostiek en monitoring, behandeling en begeleiding, en bevordering van herstel, participatie en re-integratie. Ook de organisatie van zorg en relevante prestatie-indicatoren worden beschreven.

SOLK zijn lichamelijke klachten (zoals pijnklachten, moeheid of duizeligheid) functiestoornissen of afwijkende waarneming) die langer dan enkele weken duren en waarbij na adequaat medisch onderzoek geen somatische aandoening wordt gevonden die de klacht voldoende verklaart. Het kan ook gaan om klachten waarbij wel sprake is van een lichamelijke aandoening, maar waarbij de klachten ernstiger of langduriger zijn of het functioneren sterker beperkt is dan op grond van de aandoening verwacht wordt. SOLK kan variëren van kortdurende klachten die in de eerste lijn behandeld worden, tot ernstige, langdurende klachten die in de tweede lijn, de GGZ en multidisciplinaire centra worden behandeld. Vaak komen er klachten van spanning, concentratie- en geheugenverlies, slaapproblemen, angst of depressie bij.

Bestaande richtlijnen, regelgeving en kwaliteitsindicatoren zijn de basis voor deze zorgstandaard. Om de belangrijkste punten hieruit in goede samenhang te kunnen beschrijven, is gebruikgemaakt van actuele wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van zorgverleners en ervaringskennis van ervaringsdeskundigen.

De zorgstandaard Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (in combinatie met de Zorgstandaard Conversiestoornis) is door Akwa GGZ beoordeeld in 2021 met besluit: opnieuw beoordelen in samenhang met Zorgstandaard SOLK. De oorspronkelijke herzieningsdatum was 15 mei 2022 en wordt nu eind 2023.

Betrokken partijen

 • Akwa GGZ (penvoerder)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • InEen
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
 • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
 • Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (NOLK)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Pharos
 • Platform MEERGGZ
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Ruim 70 partijen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waaronder GGZ Nederland, Stichting MIND en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelen onder begeleiding van Akwa GGZ 45 kwaliteitsstandaarden. Het overgrote deel van de standaarden is aangeboden, getoetst en middels een besluit van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut opgenomen in het register. De komende periode begeleid Akwa GGZ partijen met de implementatie en doorontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden, waaronder het ontwikkelen van meetinstrumenten.