Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Seksuele disfuncties zijn stoornissen die het vermogen om seksueel actief te zijn of seksueel plezier te ervaren, belemmeren. Uit onderzoek onder de Nederlandse bevolking blijkt dat seksuele klachten veel voorkomen:

 • ongeveer 27% van de vrouwen heeft één of meerdere seksuele disfuncties;
 • ongeveer 19% van de mannen heeft één of meerdere seksuele disfuncties.

Seksuele problematiek wordt vaak niet gesignaleerd en onvoldoende adequaat behandeld. Het gaat daarom vaak om verborgen problemen, waar patiënten veel last van kunnen hebben. Of mensen met seksuele klachten hulp zoeken hangt samen met hoeveel last zij ervan hebben en met of zorgverleners oog hebben voor seksualiteit en er actief naar vragen. De ervaring leert dat veel professionals echter zelden naar seksueel functioneren vragen.

Met implementatie van de zorgstandaard Seksuele disfuncties kan de (h)erkenning, diagnostiek en behandeling van mensen met seksuele klachten en disfuncties worden verbeterd. Zo vind je in de standaard voorbeelden van vragen die je kan stellen om seksuele klachten te bespreken met de patiënt en voorbeeldvragen voor de anamnese.
Deze zorgstandaard is een algemeen raamwerk op hoofdlijnen voor de vroege onderkenning en preventie, diagnostiek, behandeling en herstel, participatie en re-integratie van mensen met een psychotische stoornis. Het beschrijft de norm waaraan goede zorg moet voldoen.

De herzieningsdatum was 4 november 2022 maar is ruim 1 jaar opgeschoven.

Betrokken partijen

 • Akwa GGZ (penvoerder)
 • de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • InEen
 • Landelijk Overleg Poliklinieken Seksuologie (LOPS)
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS)
 • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
 • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
 • Platform MEERGGZ
 • Platform van Seksuologische Teams in GGZ-instellingen (PSTG)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Uit de toets die door het zorginstituut is uitgevoerd blijkt dat de zorgstandaard voldoet aan de eisen van het Toetsingskader. Ruim 70 partijen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waaronder GGZ Nederland, Stichting MIND en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelen onder begeleiding van Akwa GGZ 45 kwaliteitsstandaarden. Het overgrote deel van de standaarden is aangeboden, getoetst en middels een besluit van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut opgenomen in het register. De komende periode begeleid Akwa GGZ partijen met de implementatie en doorontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden, waaronder het ontwikkelen van meetinstrumenten.

De zorgstandaard bevat een adequate beschrijving van de inhoud van zorg en de organisatie van het zorgproces. Er wordt onder andere ingegaan op vroege onderkenning, preventie, diagnostiek, monitoring, zelfmanagement, behandeling, begeleiding, herstel, participatie en re-integratie. Een belangrijk uitgangspunt van de kwaliteitsstandaard is gepast gebruik van zorg. In de zorgstandaard is daarom aandacht voor thema’s als goede, passende diagnostiek en (door)verwijzing in de hele keten, matched care, gepersonaliseerde behandeling, gezamenlijke besluitvorming en op- en afschalen van zorg tijdens de behandeling. De kwaliteitsstandaarden van Akwa GGZ zijn expliciet nagekeken op mogelijke inconsistenties. De zorgstandaard bevat geen inconsistenties met andere standaarden, zover bekend bij Akwa GGZ en de partijen die in de alliantie participeren. Het is echter onbekend of de kwaliteitsstandaarden voor de ggz consistent zijn met andere standaarden in het Register. Het is niet aan Akwa GGZ of aan de partijen die in de alliantie participeren om daar een waardeoordeel over uit te spreken.