Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Psychotherapie is het behandelen van psychische stoornissen of levensproblemen door middel van praten. Het is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandelmethode. De patiënt en hulpverlener hebben gesprekken met elkaar, om zo gedrag, cognities, emoties en/of persoonskenmerken te veranderen. Zo kunnen psychische klachten en problemen verminderen of worden opgeheven.

In de generieke module Psychotherapie lees je wat psychotherapie is, welke psychotherapeutische behandelingen er zijn, wat de patiënt van psychotherapie kan verwachten en welke professional psychotherapeutische behandelingen mag uitvoeren. Kortom: de generieke module psychotherapie geeft een beschrijving van kwaliteitscriteria voor de inhoud en organisatie van psychotherapie.

Deze generieke module is een algemeen raamwerk op hoofdlijnen voor de vroege onderkenning en preventie, diagnostiek, behandeling en herstel, participatie en re-integratie van mensen met een psychotische stoornis. Het beschrijft de norm waaraan goede zorg moet voldoen.

Betrokken partijen

 • Akwa GGZ (penvoerder)
 • de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)
 • Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie (NVGP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
 • Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP)
 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
 • Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Uit de toets die door het Zorginstituut is uitgevoerd blijkt dat de generieke module voldoet aan de eisen van het Toetsingskader. Ruim 70 partijen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waaronder de Nederlandse ggz, Stichting MIND en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelen onder begeleiding van Akwa GGZ 45 kwaliteitsstandaarden en generieke modules. Het overgrote deel van de standaarden en modules is aangeboden, getoetst en middels een besluit van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut opgenomen in het register. De komende periode begeleidt Akwa GGZ partijen met de implementatie en doorontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden, waaronder het ontwikkelen van meetinstrumenten.

De generieke module bevat een adequate beschrijving van de inhoud van zorg en de organisatie van het zorgproces. Er wordt onder andere ingegaan op vroege onderkenning, preventie, diagnostiek, monitoring, zelfmanagement, behandeling, begeleiding, herstel, participatie en re-integratie. Een belangrijk uitgangspunt van de module is gepast gebruik van zorg. In de module is daarom aandacht voor thema’s als goede, passende diagnostiek en (door)verwijzing in de hele keten, matched care, gepersonaliseerde behandeling, gezamenlijke besluitvorming en op- en afschalen van zorg tijdens de behandeling. De generieke modules van Akwa GGZ zijn expliciet nagekeken op mogelijke inconsistenties. De generieke module bevat geen inconsistenties met andere standaarden, zover bekend bij Akwa GGZ en de partijen die in de alliantie participeren. Het is echter onbekend of de generieke modules voor de ggz consistent zijn met andere standaarden in het Register. Het is niet aan Akwa GGZ of aan de partijen die in de alliantie participeren om daar een waardeoordeel over uit te spreken.

Er is een cliëntenversie en een samenvatting aanwezig. In februari 2023 wordt de generieke module herzien.