Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

In deze module ligt de focus op preventie en vroege onderkenning, diagnostiek, behandeling begeleiding, monitoring en herstel van psychische stoornissen bij mensen met ZB/LVB. Waar nodig gaat de module specifiek in op kinderen en jeugdigen met ZB/LVB. We beschrijven de zorg vanuit het perspectief van patiënten ongeacht hun verblijfplaats, in de wetenschap dat deze zogeheten curatieve zorg gericht op genezing en herstel van psychische stoornissen in verschillende sectoren kan plaatsvinden. Mensen met een psychische stoornis en ZB/LVB bevinden zich overal in de maatschappij en zijn – soms onopgemerkt – in beeld of in zorg bij meerdere instanties en hulpverleningssectoren. Deze mensen bevinden zich binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook kunnen zij zorg ontvangen van de huisarts, praktijkondersteuner GGZ, jeugdzorg, forensische zorg, verslavingszorg, dak- en thuislozenzorg en wijkteams. Deze sectoren hebben allen hun eigen achtergrond, paradigma’s en visies. Zij bieden ieder een deel van de nodige zorg, vanuit hun eigen expertise en met eigen werkwijze. Bezien vanuit het perspectief van de cliënt is afgestemde samenwerking tussen de verschillende sectoren en versterking van goede verwijslijnen van groot belang.

Deze generieke module sluit aan bij de zorgstandaarden van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz en wil zo bijdragen aan het vergroten van de toegankelijkheid van de GGZ voor mensen met ZB/LVB.

Op 25 augustus 2021 is door Akwa GGZ de herzieningsdatum voor deze kwaliteitsstandaard 2 jaar uitgesteld. De oorspronkelijke herzieningsdatum was 25 januari 2022.

Betrokken partijen

 • Akwa GGZ (penvoerder)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • InEen
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Platform MEERGGZ
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Ruim 70 partijen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waaronder GGZ Nederland, Stichting MIND en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelen onder begeleiding van Akwa GGZ 45 kwaliteitsstandaarden. Het overgrote deel van de standaarden is aangeboden, getoetst en middels een besluit van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut opgenomen in het register. De komende periode begeleid Akwa GGZ partijen met de implementatie en doorontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden, waaronder het ontwikkelen van meetinstrumenten.