Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Opgenomen in het Register
Gerelateerd

Essentieel in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van psychische stoornissen bij mensen met ZB/LVB is een passende communicatie en bejegening en een transparante werkwijze. Patiënten met psychische stoornissen en ZB/LVB hechten veel waarde aan een goed contact (ofwel een goede relatie) met de hulpverlener(s), waarbij regie over de zorg, emotionele ondersteuning en een transparante werkwijze voorop staan.

Psychische problemen kunnen enorm ontwrichtend zijn. Mensen die hiermee worden geconfronteerd, weten dat als geen ander. Wanneer zij in al hun kwetsbaarheid een beroep doen op professionele hulp, moeten zij kunnen rekenen op de grootst mogelijke deskundigheid van beroepsbeoefenaren. Om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) verder te verbeteren, zijn beroepsbeoefenaren, patiënten en hun naaste(n) op zoek gegaan naar interventies en zorg- en organisatievormen, waarvan vanuit wetenschappelijke-, professionele- en ervaringskennis vaststaat dat ze het meest effectief en het minst belastend zijn. In de zorgstandaarden en generieke modules beschrijven we met elkaar kwalitatieve goede zorg tegen aanvaardbare kosten. Dit is zorg die op de juiste plek, door de juiste persoon, doelmatig, in goede samenhang en rondom de patiënt en zijn naaste(n) wordt verleend.

Actuele versie

Generieke module GGZ Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid (ZB) of lichte verstandelijke beperking (LVB) op GGZStandaarden.nl

Betrokken partijen

  • Akwa GGZ (penvoerder)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Ruim 70 partijen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waaronder GGZ Nederland, Stichting MIND en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelen onder begeleiding van Akwa GGZ 45 kwaliteitsstandaarden. Het overgrote deel van de standaarden is aangeboden, getoetst en middels een besluit van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut opgenomen in het register. De komende periode begeleid Akwa GGZ partijen met de implementatie en doorontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden, waaronder het ontwikkelen van meetinstrumenten.