Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Een parafilie is een ongewone, atypische seksuele interesse of voorkeur voor bepaalde activiteiten of bepaalde erotische doelen of objecten. Een parafilie is op zich geen stoornis: dat is het pas als de parafilie of de uiting of bevrediging daarvan leidt tot persoonlijk lijden, functionele beperkingen of (het risico op) schade bij zichzelf of anderen. Het is niet precies bekend hoe vaak bijzondere seksuele voorkeuren voorkomen. Mensen vertellen er niet makkelijk over. Wel weten we dat het vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen.

Hyperseksualiteit is een terugkerende, intense en overmatige preoccupatie met seksuele fantasieën en gedragingen die individuen maar moeilijk kunnen beheersen. Veel bezig zijn met seks hoeft op zich geen probleem te zijn. Bovendien is de grens tussen veel en niet veel arbitrair. Anders dan bij parafilieën zijn deze seksuele fantasieën en gedragingen niet noodzakelijk apart of ongewoon.  Van een stoornis is ook hier pas sprake als iemand er onder lijdt of zichzelf of anderen daarmee schade (dreigen te) berokkenen.

Het is niet precies bekend hoe vaak bijzondere seksuele voorkeuren voorkomen. Mensen vertellen er niet makkelijk over. Wel weten we dat het vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen.
Deze zorgstandaard geeft handvatten voor diagnostiek en neemt je mee in de mogelijkheden van behandeling en begeleiding van mensen met een parafilie of hyperseksuele stoornis. Ook vind je er meer in over wat er nodig is voor herstel, participatie en re-integratie van deze patiënten.

Deze zorgstandaard is een algemeen raamwerk op hoofdlijnen voor de vroege onderkenning en preventie, diagnostiek, behandeling en herstel, participatie en re-integratie van mensen met een psychotische stoornis. Het beschrijft de norm waaraan goede zorg moet voldoen.

De herzieningsdatum was 4 november 2022 maar is ruim 1 jaar opgeschoven.

Betrokken partijen

 • Akwa GGZ (penvoerder)
 • de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland)
 • InEen
 • Landelijk Overleg Poliklinieken Seksuologie (LOPS)
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS)
 • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
 • Platform MEERGGZ
 • Platform van Seksuologische Teams in GGZ-instellingen (PSTG)
 • Vereniging voor de Preventie van Zedendelicten (nl-atsa)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Uit de toets die door het zorginstituut is uitgevoerd blijkt dat de zorgstandaard voldoet aan de eisen van het Toetsingskader. Ruim 70 partijen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waaronder GGZ Nederland, Stichting MIND en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelen onder begeleiding van Akwa GGZ 45 kwaliteitsstandaarden. Het overgrote deel van de standaarden is aangeboden, getoetst en middels een besluit van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut opgenomen in het register. De komende periode begeleid Akwa GGZ partijen met de implementatie en doorontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden, waaronder het ontwikkelen van meetinstrumenten.

De zorgstandaard bevat een adequate beschrijving van de inhoud van zorg en de organisatie van het zorgproces. Er wordt onder andere ingegaan op vroege onderkenning, preventie, diagnostiek, monitoring, zelfmanagement, behandeling, begeleiding, herstel, participatie en re-integratie. Een belangrijk uitgangspunt van de kwaliteitsstandaard is gepast gebruik van zorg. In de zorgstandaard is daarom aandacht voor thema’s als goede, passende diagnostiek en (door)verwijzing in de hele keten, matched care, gepersonaliseerde behandeling, gezamenlijke besluitvorming en op- en afschalen van zorg tijdens de behandeling. De kwaliteitsstandaarden van Akwa GGZ zijn expliciet nagekeken op mogelijke inconsistenties. De zorgstandaard bevat geen inconsistenties met andere standaarden, zover bekend bij Akwa GGZ en de partijen die in de alliantie participeren. Het is echter onbekend of de kwaliteitsstandaarden voor de ggz consistent zijn met andere standaarden in het Register. Het is niet aan Akwa GGZ of aan de partijen die in de alliantie participeren om daar een waardeoordeel over uit te spreken.