Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

Bij jonge kinderen met psychische klachten ligt de nadruk op het stimuleren van de veerkracht en de eigen regie van de ouders. Naarmate het kind zich ontwikkelt, gaat het steeds meer om de regie van het kind zelf. Eigen regie van het kind en de ouders betekent dat de behandelaar de hulp optimaal afstemt op hun wensen en mogelijkheden. Hulpverleners moeten letten op situaties waar de mogelijkheid tot eigen regie beperkt is, zoals bij ouders met een verstandelijke beperking of in onveilige thuissituaties.

Psychische problemen kunnen enorm ontwrichtend zijn. Mensen die hiermee worden geconfronteerd, weten dat als geen ander. Wanneer zij in al hun kwetsbaarheid een beroep doen op professionele hulp, moeten zij kunnen rekenen op de grootst mogelijke deskundigheid van beroepsbeoefenaren. Om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) verder te verbeteren, zijn beroepsbeoefenaren, patiënten en hun naaste(n) op zoek gegaan naar interventies en zorg- en organisatievormen, waarvan vanuit wetenschappelijke-, professionele- en ervaringskennis vaststaat dat ze het meest effectief en het minst belastend zijn. In de zorgstandaarden en generieke modules beschrijven we met elkaar kwalitatieve goede zorg tegen aanvaardbare kosten. Dit is zorg die op de juiste plek, door de juiste persoon, doelmatig, in goede samenhang en rondom de patiënt en zijn naaste(n) wordt verleend.

Op 25 augustus 2021 is door Akwa GGZ geconstateerd dat de kwaliteitsstandaard herzien zal worden in 2023. De oorspronkelijke herzieningsdatum was 6 februari 2022.

Betrokken partijen

  • Akwa GGZ (penvoerder)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Ruim 70 partijen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waaronder GGZ Nederland, Stichting MIND en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelen onder begeleiding van Akwa GGZ 45 kwaliteitsstandaarden. Het overgrote deel van de standaarden is aangeboden, getoetst en middels een besluit van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut opgenomen in het register. De komende periode begeleid Akwa GGZ partijen met de implementatie en doorontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden, waaronder het ontwikkelen van meetinstrumenten.