Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

In de zorg aan kinderen en jongeren met psychische problemen zijn vaak meerdere professionals betrokken. Die werken onderling samen. Wie doet wat en wanneer is wie aan zet? In de Landelijke samenwerkingsafspraken vind je:

 • aanbevelingen voor de samenwerking tussen de huisartsenpraktijk of jeugdgezondheidszorg met de generalistische basis jeugd-GGZ en de gespecialiseerde jeugd-GGZ;
 • de onderdelen die in een verwijsbrief moeten staan;
 • wanneer en hoe je terugrapportage doet;
 • wanneer, hoe en wie je kunt consulteren.

Betrokken partijen

 • Akwa GGZ (penvoerder)
 • de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • InEen
 • Jeugdartsen Nederland (AJN)
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Platform MEERGGZ
 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
 • Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Uit de toets die door het Zorginstituut is uitgevoerd blijkt dat de generieke module voldoet aan de eisen van het Toetsingskader. Ruim 70 partijen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waaronder GGZ Nederland, Stichting MIND en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelen onder begeleiding van Akwa GGZ 45 kwaliteitsstandaarden en generieke modules. Het overgrote deel van de standaarden en modules is aangeboden, getoetst en middels een besluit van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut opgenomen in het register. De komende periode begeleidt Akwa GGZ partijen met de implementatie en doorontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden, waaronder het ontwikkelen van meetinstrumenten.

De generieke module bevat een adequate beschrijving van de inhoud van zorg en de organisatie van het zorgproces. Er wordt onder andere ingegaan op vroege onderkenning, preventie, diagnostiek, monitoring, zelfmanagement, behandeling, begeleiding, herstel, participatie en re-integratie. Een belangrijk uitgangspunt van de module is gepast gebruik van zorg. In de module is daarom aandacht voor thema’s als goede, passende diagnostiek en (door)verwijzing in de hele keten, matched care, gepersonaliseerde behandeling, gezamenlijke besluitvorming en op- en afschalen van zorg tijdens de behandeling. De generieke modules van Akwa GGZ zijn expliciet nagekeken op mogelijke inconsistenties. De generieke module bevat geen inconsistenties met andere standaarden, zover bekend bij Akwa GGZ en de partijen die in de alliantie participeren. Het is echter onbekend of de generieke modules voor de ggz consistent zijn met andere standaarden in het Register. Het is niet aan Akwa GGZ of aan de partijen die in de alliantie participeren om daar een waardeoordeel over uit te spreken.