Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Psychische aandoeningen en verslavingsproblemen beperken ouders in hun ouderschap. Kinderen van ouders met deze problemen hebben een verhoogd risico om zelf psychische en /of verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Preventie, vroege opsporing en gepaste interventies kunnen ernstige problemen voorkomen. Deze generieke module geeft concrete handvatten om hier goed mee om te gaan.

Deze generieke module is bedoeld voor iedereen die een rol speelt in de zorg voor ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek (KOPP/KOV) en hun kinderen. Dit zijn zorgprofessionals uit het medische én het sociale domein. De samenwerking tussen de verschillende expertises zal zorgen voor de goede ondersteuning van de ouders en hun kinderen. Deze ondersteuningsbehoefte hangt af van de persoonlijke situatie en zal ook in verschillende levensfasen aan verandering onderhevig zijn. Patiënten hopen vaak als eerste te kunnen herstellen in hun rol als ouder. In deze module staat hoe goede zorg voor de volwassene verbonden kan worden met zorgdragen voor de kinderen. Met de module heb je als professional instrumenten in handen om het open gesprek aan te gaan over ouderschap.

Deze generieke module is een algemeen raamwerk op hoofdlijnen voor de vroege onderkenning en preventie, diagnostiek, behandeling en herstel, participatie en re-integratie van mensen met een psychotische stoornis. Het beschrijft de norm waaraan goede zorg moet voldoen.

Betrokken partijen

 • Akwa GGZ (penvoerder)
 • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
 • de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • InEen
 • Landelijk Platform KOPP/KOV (Kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen)
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Platform MEERGGZ
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Uit de toets die door het Zorginstituut is uitgevoerd blijkt dat de generieke module voldoet aan de eisen van het Toetsingskader. Ruim 70 partijen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waaronder GGZ Nederland, Stichting MIND en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelen onder begeleiding van Akwa GGZ 45 kwaliteitsstandaarden en generieke modules. Het overgrote deel van de standaarden en modules is aangeboden, getoetst en middels een besluit van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut opgenomen in het register. De komende periode begeleidt Akwa GGZ partijen met de implementatie en doorontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden, waaronder het ontwikkelen van meetinstrumenten.

De generieke module bevat een adequate beschrijving van de inhoud van zorg en de organisatie van het zorgproces. Er wordt onder andere ingegaan op vroege onderkenning, preventie, diagnostiek, monitoring, zelfmanagement, behandeling, begeleiding, herstel, participatie en re-integratie. Een belangrijk uitgangspunt van de module is gepast gebruik van zorg. In de module is daarom aandacht voor thema’s als goede, passende diagnostiek en (door)verwijzing in de hele keten, matched care, gepersonaliseerde behandeling, gezamenlijke besluitvorming en op- en afschalen van zorg tijdens de behandeling. De generieke modules van Akwa GGZ zijn expliciet nagekeken op mogelijke inconsistenties. De generieke module bevat geen inconsistenties met andere standaarden, zover bekend bij Akwa GGZ en de partijen die in de alliantie participeren. Het is echter onbekend of de generieke modules voor de ggz consistent zijn met andere standaarden in het Register. Het is niet aan Akwa GGZ of aan de partijen die in de alliantie participeren om daar een waardeoordeel over uit te spreken.

Er is nog geen cliëntenversie aanwezig.