Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Een zorgprofessional is er voor álle bewoners in de gemeente of regio. Dus ook voor mensen met een andere culturele afkomst. De generieke module Diversiteit helpt professionals en aanbieders om hier rekening mee te houden. En dat is nodig, want patiëntengroepen met een migratieachtergrond:

 • hebben vaker last van psychische klachten en aandoeningen;
 • hebben minder goede toegang tot zorg;
 • en de kwaliteit en effectiviteit van zorg die ze krijgen is minder.

Culturele diversiteit gaat niet alleen over de culturele verschillen tussen migranten en mensen die in Nederland zijn geboren, maar ook tussen stad en platteland, Katwijk en Den Haag of religie-gerelateerde verschillen.
De generieke module geeft tips en adviezen die je als zorgverlener helpen om aan te sluiten bij de persoon die voor je zit met een andere culturele achtergrond dan de jouwe. Je vindt een overzicht van geschikte instrumenten en behandelvormen waarmee je jouw culturele en organisatorische competenties kunnen verbeteren. Ook tref je een overzicht van aansluitende en cultureel gevalideerde diagnostische instrumenten en behandelvormen, en brengt de module eventuele blinde vlekken bij cultuursensitiviteit in kaart.

Deze generieke module is een algemeen raamwerk op hoofdlijnen voor de vroege onderkenning en preventie, diagnostiek, behandeling en herstel, participatie en re-integratie van mensen met een psychotische stoornis. Het beschrijft de norm waaraan goede zorg moet voldoen.

De herzieningsdatum was 27 september 2022 maar is ruim 1 jaar opgeschoven.

Betrokken partijen

 • Akwa GGZ (penvoerder)
 • de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • InEen
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Platform MEERGGZ
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Uit de toets die door het Zorginstituut is uitgevoerd blijkt dat de generieke module voldoet aan de eisen van het Toetsingskader. Ruim 70 partijen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waaronder GGZ Nederland, Stichting MIND en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelen onder begeleiding van Akwa GGZ 45 kwaliteitsstandaarden en generieke modules. Het overgrote deel van de standaarden en modules is aangeboden, getoetst en middels een besluit van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut opgenomen in het register. De komende periode begeleidt Akwa GGZ partijen met de implementatie en doorontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden, waaronder het ontwikkelen van meetinstrumenten.

De generieke module bevat een adequate beschrijving van de inhoud van zorg en de organisatie van het zorgproces. Er wordt onder andere ingegaan op vroege onderkenning, preventie, diagnostiek, monitoring, zelfmanagement, behandeling, begeleiding, herstel, participatie en re-integratie. Een belangrijk uitgangspunt van de module is gepast gebruik van zorg. In de module is daarom aandacht voor thema’s als goede, passende diagnostiek en (door)verwijzing in de hele keten, matched care, gepersonaliseerde behandeling, gezamenlijke besluitvorming en op- en afschalen van zorg tijdens de behandeling. De generieke modules van Akwa GGZ zijn expliciet nagekeken op mogelijke inconsistenties. De generieke module bevat geen inconsistenties met andere standaarden, zover bekend bij Akwa GGZ en de partijen die in de alliantie participeren. Het is echter onbekend of de generieke modules voor de ggz consistent zijn met andere standaarden in het Register. Het is niet aan Akwa GGZ of aan de partijen die in de alliantie participeren om daar een waardeoordeel over uit te spreken.