Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

Een depressieve stoornis is een stemmingsstoornis met verschillende verschijningsvormen. De kernsymptomen zijn een sombere stemming en een duidelijk verminderde interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten, gedurende het grootste deel van de dag. Bij jeugdigen kan de stemming wisselend en prikkelbaar zijn.

Deze zorgstandaard is een beschrijving van de noodzakelijke onderdelen van multidisciplinaire zorg voor mensen met depressieve klachten, een unipolaire depressieve stoornis of een persisterende depressieve stoornis (chronische depressie of dysthymie). Deze zorgstandaard betreft zowel depressieve klachten (ookwel genoemd ‘minor’ depression, waarbij geen sprake is van een depressieve stoornis die voldoet aan de criteria volgens DSM-5) als (unipolaire) depressieve stoornissen (al dan niet persisterend). Onder persisterende depressieve stoornissen verstaan we zowel chronische depressie als dysthymie, conform de DSM-5.

Deze zorgstandaard is een algemeen raamwerk op hoofdlijnen voor de vroege onderkenning en preventie, diagnostiek en monitoring, behandeling en herstel, participatie en re-integratie van mensen met unipolaire depressieve stoornissen. Het beschrijft de norm waaraan goede zorg moet voldoen.

Op 25 augustus 2021 is door Akwa GGZ de herzieningsdatum voor deze kwaliteitsstandaard 2 jaar uitgesteld. De oorspronkelijke herzieningsdatum was 15 maart 2022.

Betrokken partijen

 • Akwa GGZ (penvoerder)
 • Ergotherapie Nederland (EN)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • InEen
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Platform MEERGGZ
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Ruim 70 partijen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waaronder GGZ Nederland, Stichting MIND en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelen onder begeleiding van Akwa GGZ 45 kwaliteitsstandaarden. Het overgrote deel van de standaarden is aangeboden, getoetst en middels een besluit van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut opgenomen in het register. De komende periode begeleid Akwa GGZ partijen met de implementatie en doorontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden, waaronder het ontwikkelen van meetinstrumenten.