Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

Van een conversiestoornis of functioneel-neurologisch-symptoomstoornis is sprake wanneer patiënten motorische of sensorische veranderingen hebben, en deze veranderingen niet verenigbaar zijn met reeds bekende neurologische of andere somatische aandoeningen. Voorbeelden van motorische of sensorische veranderingen zijn verlammingsverschijnselen, blindheid, dystone bewegingen, wegrakingen of episoden van abnormale schokkende bewegingen (‘niet-epileptische aanvallen’).

Psychische problemen kunnen enorm ontwrichtend zijn. Mensen die hiermee worden geconfronteerd, weten dat als geen ander. Wanneer zij in al hun kwetsbaarheid een beroep doen op professionele hulp, moeten zij kunnen rekenen op de grootst mogelijke deskundigheid van beroepsbeoefenaren. Om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) verder te verbeteren, zijn beroepsbeoefenaren, patiënten en hun naaste(n) op zoek gegaan naar interventies en zorg- en organisatievormen, waarvan vanuit wetenschappelijke-, professionele- en ervaringskennis vaststaat dat ze het meest effectief en het minst belastend zijn. In de zorgstandaarden en generieke modules beschrijven we met elkaar kwalitatieve goede zorg tegen aanvaardbare kosten. Dit is zorg die op de juiste plek, door de juiste persoon, doelmatig, in goede samenhang en rondom de patiënt en zijn naaste(n) wordt verleend.

De Zorgstandaard Conversiestoornis is door Akwa GGZ beoordeeld in 2021 met besluit: nader onderzoek doen naar naamgeving conversiestoornis en evt. samenvoegen met de zorgstandaard SOLK, opnieuw meenemen voor beoordeling in 2022. De oorspronkelijke herzieningsdatum was 26 oktober 2021.

Betrokken partijen

 • Akwa GGZ (penvoerder)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • InEen
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Nederlandse vereniging voor Fysiotherapeuten volgens de Psychosomatiek (NFP)
 • Platform MEERGGZ
 • V&VN Consultatieve Psychiatrie (V&VN CP)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Ruim 70 partijen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waaronder GGZ Nederland, Stichting MIND en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelen onder begeleiding van Akwa GGZ 45 kwaliteitsstandaarden. Het overgrote deel van de standaarden is aangeboden, getoetst en middels een besluit van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut opgenomen in het register. De komende periode begeleid Akwa GGZ partijen met de implementatie en doorontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden, waaronder het ontwikkelen van meetinstrumenten.