Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

De Forensische Zorg (FZ) levert passende en gespecialiseerde zorg aan personen die door strafbaar gedrag in aanraking met Justitie gekomen zijn. Het betreft zorg aan personen met een psychische/psychiatrische stoornis en/of verslavingsproblematiek en/of een verstandelijke beperking. De FZ is onderdeel van een (voorwaardelijke) straf of maatregel of de tenuitvoerlegging daarvan, dan wel een andere Justitiële Titel. De strafmaat is daarmee opgelegd en kent geen vrijwillig karakter. De sector kent een diversiteit aan organisaties die FZ aanbieden afgestemd op de verschillende zorgvragen en beveiligingsniveaus.

Binnen de FZ is en wordt veel ontwikkeld om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Wat nog ontbrak was een Kwaliteitskader speciaal gericht op de FZ. Het Kwaliteitskader is aanvullend op wat er al is en dient als paraplu. Het Kwaliteitskader Forensische Zorg heeft het doel om alle betrokkenen helderheid en richting te geven en om het continu ontwikkelen van de kwaliteit van zorg te stimuleren.

Betrokken partijen

 • Ministerie van Justitie en Veiligheid (penvoerder)
 • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
 • de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland)
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 • Ervaringsdeskundigheid in de forensische zorg (Ervaringsdeskundigheid FZ)
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Valente
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft besloten dat het kwaliteitskader Forensische Zorg geschikt is voor opname in het Register.

Met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is afgesproken dat het Kwaliteitskader Forensische Zorg vooruitlopend op de wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) kan worden opgenomen in het Register.

Deze wetswijziging maakt het mogelijk om kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten voor forensische zorg op te nemen in het Register van het Zorginstituut. Zichtbaar is dat betrokken partijen de afgelopen periode hard hebben gewerkt om het Kwaliteitskader Forensische Zorg tot stand te brengen. Deze inspanningen zijn niet zonder resultaat gebleven. Met de oplevering van een breed gedragen Kwaliteitskader Forensische Zorg kan de kwaliteit van de geleverde zorg verder worden bevorderd.