Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Omschrijving

Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) heeft in 2010 het initiatief genomen om te komen tot een zorgstandaard. Met de zorgstandaard worden, vanuit de cliënt bezien, de voorwaarden en condities helder waaraan de keten moet voldoen. Deze zorgstandaard dwarslaesie is geaccordeerd door het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap en de Dutch Spine Society en vervolgens vastgesteld door het DON bestuur in haar vergadering op 20 februari 2013.

De centrale doelstelling bestaat uit 3 delen:

 • Vanuit het cliëntperspectief de totale zorg (ambulancezorg, acute fase, revalidatiefase en nazorg/onderhoudsfase) voor mensen met een dwarslaesie in kaart brengen.
 • Een aanzet geven tot optimalisatie van de zorg in de totale keten.
 • Het genereren van meer gerichte informatie voor mensen met een dwarslaesie en hun naasten en/of mantelzorgers.

Herziening

De patiënten- en beroepsverenigingen hebben deze kwaliteitsstandaard herzien. De herziene versie is gereed, maar niet aangeboden voor opname in het Register.

Betrokken partijen

 • Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) (penvoerder)
 • Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad)
 • Dutch Spine Society (DSS)
 • Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Revalidatie Nederland (RN)
 • Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De cliëntenorganisatie Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) draagt de zorgstandaard voor. Zorgaanbieders Dutch Spine Society (DSS) en Nederlands Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG) en zorgverzekeraarsorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben de zorgstandaard geaccordeerd. De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) sluit hierbij aan. De Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad Nederland (CG-Raad), Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), Vereniging Samenwerkende Ouder- en patiëntenorganisaties (VSOP) hebben de zorgstandaard onderschreven. De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) heeft gemotiveerd afgezien van deelname om procedurele redenen, niet om inhoudelijke redenen. Voor de doorontwikkeling van de zorgstandaard worden zij tijdig uitgenodigd.

Beschrijving zorg & organisatie

De Zorgstandaard Dwarslaesie beschrijft het gehele zorgproces van de ambulancezorg, de ziekenhuiszorg, de revalidatie en de nazorg vanuit het oogpunt van de patiënt. Een belangrijke aanbeveling vanuit de zorgstandaard is om patiënten met een recente dwarslaesie voortaan hun eerste klinische revalidatie op 1 van de 8 gespecialiseerde dwarslaesieafdelingen in de betreffende revalidatiecentra in Nederland te doen en dus niet in de andere 16 revalidatiecentra.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

De Zorgstandaard Dwarslaesie bevat een samenvatting, een implementatieplan, cliëntenversie en een onderhoudsplan. Voor de doorontwikkeling van de zorgstandaard worden meetinstrumenten ontwikkeld. Hiermee voldoet de zorgstandaard aan alle onderdelen, of is een tijdpad opgegeven wanneer hieraan zal worden voldaan.