Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)

De Generieke Module Digitale Zorg heeft als doel de integratie van digitale zorg in kwaliteitsstandaarden te bevorderen. De module zal beschrijven wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de patiënt en zorgprofessionals goede digitale zorg te verlenen, met aandacht voor het zorgproces.

Welke vaardigheden hebben patiënten en zorgprofessionals (en instellingen) nodig om digitaal te kunnen communiceren? Welke afwegingen maken patiënten en zorgprofessionals wanneer zij digitale zorg willen inzetten? Wat zijn de randvoorwaarden voor goede inzet van digitale zorg in het directe contact tussen patiënt en zorgprofessional?

De generieke module moet zo breed mogelijk toepasbaar zijn in alle sectoren van de zorg. Doelgroepen zijn patiënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en ontwikkelaars van kwaliteitsinstrumenten (daar waar digitale zorg een rol speelt) en zorgverzekeraars.

Naast de module zal het project een procesverslag opleveren over de totstandkoming van de module. Hoe is het project uitgevoerd en met wie, welke vraagstukken zijn behandeld, wat zijn de geleerde lessen, welke factoren bevorderen of belemmeren de introductie van digitale zorg en welke aanbevelingen zijn mogelijk aan bijvoorbeeld beroepsorganisaties en sectoren in de gezondheidszorg, het Zorginstituut en het ministerie van VWS.

De ontwikkeling wordt gefinancierd door ZonMw. Het is in februari 2022 van start gegaan en zal begin 2024 afgerond worden.

Betrokken partijen

  • Patiëntenfederatie Nederland (penvoerder)
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (Kennisinstituut)
  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)