Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Omschrijving

Het kwaliteitskader cosmetische zorg beschrijft de landelijke afspraken over hoe de zorg binnen de cosmetische sector georganiseerd moet zijn om ervoor te zorgen dat overal in Nederland een cliënt binnen de cosmetica veilige en kwalitatieve zorg krijgt.

Aan de Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde (NSEG), de koepelorganisatie in de geneeskundige cosmetische sector, is op 16 december 2014 een subsidie verleend voor het opstellen van multidisciplinaire richtlijnen en normen voor de cosmetische sector. Binnen de sector is vooralsnog geen overeenstemming bereikt om te bepalen wie bekwaam is om cosmetische chirurgische ingrepen uit te voeren. Andere onderdelen van de richtlijnen en normen zijn ontwikkeld, dan wel in ontwikkeling. In een laatste overleg met VWS is besloten om aan Zorginstituut Nederland te verzoeken dit onderwerp op de Meerjarenagenda te plaatsen.

De partijen die betrokken zijn bij de cosmetische geneeskunde, zijn met ondersteuning van het Zorginstituut eerst aan de slag gegaan met het opstellen van een Kwaliteitskader cosmetische zorg. In juni 2018 is er inhoudelijke overeenstemming bereikt over dit kwaliteitskader en is door de partijen vastgesteld wat zij gezamenlijk verstaan onder goede cosmetische zorg. Daarna hebben partijen gewerkt aan de bij het kwaliteitskader behorende bekwaamheidseisen, maar daarover is echter voor 1 december 2018 (de ‘deadline’ op de Meerjarenagenda) geen overeenstemming bereikt. Daardoor is het eind vorig jaar niet gelukt om het complete kwaliteitskader aan te bieden voor opname in het openbare Register van het Zorginstituut. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut besloot daarom om de regie op de afronding over te nemen en de Kwaliteitsraad te verzoeken het kwaliteitskader op te stellen en aan te bieden voor opname in het Register.

Actuele versie

Ontwikkeling Kwaliteitskader cosmetische zorg- doorzettingsmacht

Betrokken partijen

 • Zorginstituut Nederland (ZIN) (penvoerder)
 • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
 • Consumentenbond
 • Dutch Aesthetic Laser Association (DALA)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Huisartskliniek
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
 • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
 • Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde (NSEG)
 • Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG)
 • Nederlandse Vereniging Voor Cosmetische Chirurgie (NVVCC)
 • Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)
 • Nederlandse Vereniging voor Dento Faciale Esthetiek (NVDFE)
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC)
 • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF)
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)