Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

Omschrijving

Het doel van het kwaliteitskader is te beschrijven wat goede en veilige cosmetische zorg is voor de cliënt en hoe alle betrokkenen daaraan kunnen bijdragen. Het is belangrijk dat cliënten duidelijke informatie krijgen en bewust kunnen kiezen voor het ondergaan van een cosmetische ingreep of behandeling. Het kwaliteitskader geeft inzicht in de kwaliteitseisen en maakt duidelijk wat cliënten van cosmetische zorg mogen verwachten. Het beschrijft de afspraken tussen zorgverleners en zorginstellingen om samen de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren.

Het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg:

 • is bedoeld voor alle zorgverleners en zorginstellingen die cosmetische of esthetische geneeskundige behandelingen uitvoeren;
 • is opgesteld door de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut, die daarbij zoveel mogelijk gebruikgemaakt heeft van de onderdelen die de betrokken partijen al hadden ontwikkeld en waarover zij het eens waren;
 • is opgesteld vanuit het perspectief van de cliënt;
 • heeft aandacht voor het versterken van het lerend vermogen van de sector;
 • geeft het opleidingsniveau aan waarmee een zorgverlener bekwaam wordt geacht om een verrichting uit te voeren;
 • geeft de sector een handreiking voor het formuleren en vaststellen van bekwaamheidseisen;
 • bevat opdrachten voor de sector, waaronder de vorming van een stuurgroep Cosmetische Zorg, die onder andere het voortouw neemt in het:
  • versterken van het lerend vermogen van de sector;
  • formuleren van bekwaamheidseisen;
  • opstellen van een cliëntenversie van het kwaliteitskader.

Het vervolg

Het is nu aan zorgverleners en zorginstellingen om aan de slag te gaan met de implementatie van de kwaliteitseisen. De stuurgroep Cosmetische Zorg, die bestaat uit alle relevante partijen in de cosmetische zorg, kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Betrokken partijen

 • Zorginstituut Nederland (ZIN) (penvoerder)
 • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
 • Consumentenbond
 • Dutch Aesthetic Laser Association (DALA)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Huisartskliniek
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
 • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
 • Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG)
 • Nederlandse Vereniging Voor Cosmetische Chirurgie (NVVCC)
 • Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)
 • Nederlandse Vereniging voor Dento Faciale Esthetiek (NVDFE)
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC)
 • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF)
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut heeft voor de totstandkoming van het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg zijn doorzettingsmacht ingezet en de Kwaliteitsraad gevraagd het kwaliteitskader te ontwikkelen en aan te bieden aan het wettelijke Register.

Toelichting proces

Om goede cosmetische zorg te waarborgen, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2014 een subsidie verleend aan de Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde (NSEG) voor het opstellen van multidisciplinaire richtlijnen en normen voor cosmetische zorg. In mei 2017 heeft het Zorginstituut op verzoek van de minister van VWS de ontwikkeling van een Kwaliteitskader Cosmetische Zorg op de Meerjarenagenda geplaatst. De betrokken partijen hadden met elkaar een begin gemaakt met de realisatie van een kwaliteitskader, maar kwamen niet tot overeenstemming. Daarna hebben de partijen onder coördinatie van het Zorginstituut een concept-kwaliteitskader opgesteld, maar ondanks de inspanningen en behaalde deelresultaten kwam het uiteindelijk niet tot een volledige overeenstemming op de gestelde datum van 1 december 2018.

Het Zorginstituut heeft vervolgens op basis van zijn wettelijke doorzettingsmacht de verantwoordelijkheid voor realisatie van het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg overgenomen, uitgevoerd door de Kwaliteitsraad.

De Kwaliteitsraad heeft verschillende externe deskundigen geraadpleegd op het gebied van cliëntenperspectief, medische inhoud en opleiding. Ook heeft de Kwaliteitsraad op meerdere momenten tijdens het proces met de relevante partijen gesproken. Halverwege het traject is een conceptversie van het kwaliteitskader aan deze partijen voorgelegd voor reactie. Na verwerking hiervan heeft de Kwaliteitsraad het kwaliteitskader aangeboden aan het Zorginstituut voor opname in het Register.

Beschrijving zorg en organisatie

Het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg beschrijft de gewenste inhoud van de cosmetische zorg vanuit het perspectief van de cliënt. Het beschrijft de landelijke afspraken over de organisatie van cosmetische zorg, zodat een cliënt overal in Nederland dezelfde veilige en kwalitatief goede cosmetische zorg krijgt. Met het kwaliteitskader is duidelijk wat een cliënt kan verwachten van de behandeling door de cosmetisch zorgverlener, en of die de behandeling mag uitvoeren. Het kwaliteitskader bevat afspraken over goede informatievoorziening, veiligheid en complicaties. Ook bevat het kwaliteitskader een overzicht van kernbegrippen en een beschrijving van de samenwerkingsstructuur in de cosmetische zorg.

Deskundige zorgverleners

Om veilig en verantwoord cosmetische zorg te kunnen geven, moeten zorgverleners voldoende bekwaam zijn voor het uitvoeren van cosmetische behandelingen. Daarom bevat het kwaliteitskader algemene kwaliteitseisen voor het opleidingsniveau van zorgverleners. Daarnaast geeft het kwaliteitskader een handreiking voor het formuleren en vaststellen van bekwaamheidseisen (kennis en vaardigheden). Deze eisen staan niet in het kader zelf. De verschillende beroepsgroepen in de cosmetische zorg moeten deze uitwerken.

Leren en verbeteren

Voor goede en veilige cosmetische zorg, met zo min mogelijk complicaties voor cliënten, is het belangrijk dat zorgverleners en zorginstellingen continu blijven leren. Daarom besteedt het kwaliteitskader aandacht aan het versterken van het lerend vermogen van de sector cosmetische zorg. Zorgorganisaties die cosmetische behandelingen aanbieden, worden bijvoorbeeld gevraagd jaarlijks een kwaliteitsverslag te publiceren, een kwaliteitsplan te maken met audits en visitaties, en een lerend netwerk te vormen met andere organisaties.

Uitvoering door partijen

Ten slotte bevat het kwaliteitskader vervolgopdrachten voor de sector. Eén daarvan is de vorming van een stuurgroep Cosmetische Zorg, die bestaat uit alle relevante partijen in de cosmetische zorg. Deze Stuurgroep neemt het voortouw bij het verder versterken van het lerend vermogen van de sector en bij het uitvoeren van de opdrachten uit het kwaliteitskader, zoals het formuleren van de bekwaamheidseisen en het opstellen van een cliëntenversie van het kader. De verantwoordelijkheid voor de implementatie van het kwaliteitskader ligt bij de zorgverleners en hun organisaties. Het Zorginstituut gaat de implementatie van het kader volgen en ondersteunt de Stuurgroep bij de uitvoering van de opdrachten.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

Het kwaliteitskader bevat alle onderdelen die op grond van het Toetsingskader bij een kwaliteitsstandaard horen. Waar dat niet het geval is, staat beschreven binnen welke termijn een ontbrekend onderdeel wordt opgeleverd.