Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Omschrijving

In het advies Chronische pijn van de Regieraad voor Kwaliteit van Zorg (2011) staat onder andere: “In een multidisciplinair team kan het totale pakket van diagnostiek en behandeling worden aangeboden. De behandelmethoden voor pijn zijn effectiever met een multidisciplinaire benadering.” Verbetering van de Pijnzorg is een ‘hot item’ bij behandelaars en binnen de patiëntenbeweging (daarom is bijvoorbeeld ook het samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem opgericht). Met betrokken organisaties in de zorg zal een multidisciplinaire zorgstandaard “Diagnostiek en behandeling van chronische pijn” worden opgesteld. 

Stand van zaken

In dit project wordt op gelijkwaardige basis samengewerkt tussen de Dutch Pain Society (DPS), waarbinnen de behandelaars van chronische pijn samenwerken en het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP), waarbinnen ultimo 2014 nu 14 patiëntenorganisaties samenwerken. Er is in januari gestart met een stuurgroep met daarin 2 vertegenwoordigers van de DPS en 2 vertegenwoordigers van het SWP. In juridische zaken wordt het project vertegenwoordigd door de penvoerder van het SWP, St. Pijn-Hoop en de DPS. Financiële zaken zijn voor gezamenlijke rekening.

In juli 2014 is de projectgroep Zorgstandaard Chronische Pijn gestart. De zorgstandaard beschrijft vanuit het patiëntenperspectief wat goede zorg is voor patiënten met chronische pijn en de organisatie daarvan. Deze projectgroep hanteert de definitie en het begrippenkader zoals te vinden is in de rapportage van een werkgroep van de DPS: Rapportage kwartiermakers definitie en classificatie chronische pijn, dat in mei 2014 beschikbaar is gekomen. In september is een externe voorzitter van de projectgroep benoemd. In december is het concept van de Zorgstandaard Chronische Pijn door de stuurgroep aangeboden aan PGOsupport. In 2015 is dit concept ter commentaar voorgelegd aan de betrokken beroeps- en - patiëntenorganisaties.

De zorgstandaard Chronische Pijn zit in de autorisatiefase. De zorgstandaard Chronische Pijn is niet geautoriseerd door de NHG en Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie. Beide onthouden hun steun om niet-inhoudelijke redenen.

Zorginstituut Nederland helpt momenteel bij het alsnog autoriseren van de zorgstandaard.

Documenten

Zorgstandaard Chronische Pijn

PDF-document 945,41 KB

Kwaliteitsinstrument 01-04-2017

Patiëntenversie Zorgstandaard Chronische Pijn

PDF-document 1.190,21 KB

Cliëntenversie 24-03-2017

Betrokken partijen

  • Dutch Pain Society (DPS)
  • PGOsupport
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem