Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

In 2014 hebben de Dutch Pain Society en het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem het initiatief genomen voor de ontwikkeling van de Zorgstandaard Chronische Pijn.

Het doel van de Zorgstandaard Chronische Pijn is om een bijdrage te leveren aan:

  • tijdige herkenning van patiënten met (dreigende) chronische pijn;
  • een gelijkwaardige samenwerking tussen patiënt en zorgprofessional;
  • optimale inrichting en uitvoering van preventie van, en zorg voor, chronische pijn.

De inhoud van de Zorgstandaard Chronische Pijn is gebaseerd op de huidige inzichten over de zorg voor chronische pijn vanuit onder andere actuele richtlijnen. De zorgstandaard fungeert in die zin als paraplu voor alle beschikbare kennis en beschrijft zowel de inhoud en organisatie van de zorg voor chronische pijn, als de wijze waarop de verschillende zorgverleners beter met elkaar kunnen samenwerken. De zorgstandaard heeft betrekking op de gehele zorgketen. Het principe van de stepped care (getrapte zorg) is hierbij het uitgangspunt. Bij stepped care wordt een patiënt altijd de meest effectieve, minst belastende en meest doelmatige vorm van behandeling aangeboden die mogelijk is gezien de aard en de ernst van de problematiek. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoeftes van de patiënt en wordt passende zorg geboden op basis van de benodigde zorgzwaarte.

De Zorgstandaard Chronische Pijn is opgeleverd in maart 2017. Vervolgens hebben betrokken partijen een concept-kwaliteitsindicator en een implementatieagenda ontwikkeld. De concept-kwaliteitsindicator meet in hoeverre een zorgaanbieder op het gebied van chronische pijn de Zorgstandaard Chronische Pijn toepast en samenwerkt met de patiënt en andere zorgaanbieders. De implementatieagenda biedt een overzicht van de activiteiten die noodzakelijk worden geacht voor de toepassing van de zorgstandaard in de praktijk. Een belangrijk onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een multidisciplinaire leidraad. Hierin worden concrete handvatten voor medisch-specialisten, huisartsen en paramedici ontwikkeld voor de toepassing van de zorgstandaard. Ook de patiëntenorganisatie en de zorgverzekeraars zullen bij de ontwikkeling van de leidraad worden.betrokken. De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) zijn de trekkers van deze ontwikkeling en zijn inmiddels hiermee gestart.

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Betrokken partijen

Alle betrokken partijen staan vermeld in bijlage 5a - Overzicht betrokken organisaties indiening Zorgstandaard Chronische Pijn, onder de kop 'Documenten'.

Beoordeling

Er is door veel partijen de afgelopen jaren hard gewerkt om de Zorgstandaard Chronische Pijn te ontwikkelen. Deze inspanningen zijn niet zonder resultaat gebleven. Met de oplevering van een breed gedragen zorgstandaard met bijbehorende patiëntenversie is nu voor iedere patiënt met chronische pijn helder wat goede zorg is voor patiënten met chronische pijn en waar de patiënt informatie daarover kan vinden.

Op 13 november 2019 heeft Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem namens zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten en zorgverzekeraars de Zorgstandaard Chronische Pijn aangeboden aan het Zorginstituut voor opname in het openbaar Register. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft op 11 februari 2020 na advies van de Kwaliteitsraad besloten om de Zorgstandaard Chronische Pijn op te nemen in het openbaar Register, omdat de zorgstandaard tripartiet is aangeboden en voldoet aan alle overige criteria van het Toetsingskader. De Raad van Bestuur benadrukt het belang van tripartiete ontwikkeling van de multidisciplinaire leidraad.