Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000163

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de uitvraag Chirurgie bij kinderen . Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen, is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren

  • 1 Het aantal inguinoscrotale operaties bij kinderen tussen de 0 tot en met 15 jaar oud INID022083

  • 2 Het aantal operaties voor hypertrofische pylorusstenose bij kinderen INID022084

Betrokken partijen

  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN) (penvoerder)
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgids-sjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

In het Bestuurlijk Overleg Transparantie MSZ van 11 mei 2021 is besloten dat de SONCOS-uitvraag en de uitvraag voor chirurgie voor kinderen vanaf verslagjaar 2021 onderdeel worden van de transparantiekalender en daarmee het proces en de stappen binnen de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’ volgt. Het Bestuurlijk Overleg is tevens overeengekomen dat het mandaat voor de inhoud, formulering, duiding en (door)ontwikkeling bij de beroepsgroep ligt. De partijen PFN, ZN, V&VN, NVZ, NFU en ZKN zien gemotiveerd af van deelname aan (door)ontwikkeling en beheer van deze indicatorset. Het proces van de samenwerkingsafspraken MSZ is gevolgd. Om het mogelijk te maken om de indicatoren voor verslagjaar 2021 via de Transparantiekalender uit te vragen, is besloten deze sets via de reguliere toetsing in te dienen. Vanaf verslagjaar 2022 loopt de doorontwikkeling en indiening volgens het afgesproken MSZ proces. 

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. De gegevens voor de aparte SONCOS en kinderchirurgie indicatorensets kunnen vanaf verslagjaar 2021 worden aangeleverd via het Ominq-portaal van gegevensmakelaar DHD. Aanlevering van de SONCOS indicatoren die opgenomen zijn in de reguliere indicatorensets die vanuit de DICA registraties op de Transparantiekalender staan blijven via de reguliere route vanuit DICA en MRDM verlopen.