Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

Het uitgangspunt van de Zorgmodule Bewegen is dat mensen in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor voldoende beweging en een goede lichamelijke fitheid. Mensen bewegen vooral in de eigen woon-/leefomgeving bijvoorbeeld in de natuur of bij sportverenigingen. Overheden bieden burgers ook voorzieningen om te kunnen bewegen en sporten. Daarnaast is het noodzakelijk dat zorgverleners mensen met (een hoog risico op) een chronische aandoening  adviseren over een gezonde leefstijl, hen coachen tot voldoende bewegen en hun beweeggedrag monitoren. Vanwege medische belemmeringen kan deze vorm van beweegzorg  voor sommige mensen nog onvoldoende zijn. De beweegzorg waarop de patiënt dan aangewezen is, kan variëren van een gespecialiseerd beweegadvies en/of begeleiding bij bewegen door een beweegzorgprofessional. De begeleiding bij bewegen zal veelal in groepsverband plaatsvinden en bestaat uit het volgen van afgebakende beweegprogramma’s. In sommige gevallen kan individuele begeleiding met een behandeling nodig zijn.

In deze Zorgmodule Bewegen zijn deze vormen van beweegzorg ondergebracht in vijf zorgprofielen, volgens  het stepped care-principe. Zorgprofiel 1 is het lichtste profiel en bestaat uit zelfstandig bewegen in de eigen omgeving. Zorgprofiel 5 is het zwaarste profiel en bestaat uit individuele begeleiding bij bewegen.

Betrokken partijen

 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) (penvoerder)
 • Achmea
 • Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO)
 • Coöperatie VGZ
 • Diabetesvereniging Nederland (DVN)
 • Harteraad
 • InEen
 • Leven met kanker
 • Long Alliantie Nederland (LAN)
 • Longfonds
 • Menzis
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Diabetes Federatie (NDF)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Obesitas Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
 • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
 • Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Platform Vitale Vaten
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
 • Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De zorgmodule kent een zeer breed draagvlak. Alle relevante partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling en de voordracht aan het Register. Ook zijn de partijen die in 2016 aan de slag gaan met de verdere uitwerking van de zorgmodule in de zorgstandaarden diabetes, COPD en obesitas betrokken.

Beschrijving zorg & organisatie

De beschrijving van de inhoud en organisatie van zorg wordt op hoofdlijnen gegeven en aan de hand van enkele voorbeelden geconcretiseerd. Voor deze generieke opzet is bewust gekozen om de zorgmodule beter te laten aansluiten op verschillende ziektespecifieke zorgstandaarden. Bij de verdere uitwerking van de zorgmodule in de ziektespecifieke zorgstandaarden is een concretere beschrijving van de inhoud en organisatie van zorg nodig om de gebruiker meer houvast te bieden.

In de toelichting op de bewijsvoering wordt aangegeven dat de onderbouwing van de vijf zorgprofielen berust op consensus. Hoe deze indeling in zorgprofielen vervolgens concreet uitpakt qua aantallen personen die voor beweegzorg in aanmerking komen is een aandachtspunt voor de verdere uitwerking van de module in de ziektespecifieke zorgstandaarden. Inzicht hierin en in de intensiteit van de interventie per zorgprofiel en de onderliggende bewijslast is van belang voor meer duidelijkheid over het vergoeden van beweegzorg. Met oog op de implementatie geven de aanbiedende partijen zelf aan dat duidelijkheid over welke onderdelen van de beweegzorg tot de Zvw behoren nog de nodige aandacht vergt van de zorgverzekeraars, zorgaanbieders en overheid. Zorginstituut Nederland vindt het belangrijk dat de patiënt wordt geïnformeerd dat de in de zorgmodule Bewegen beschreven zorg niet noodzakelijkerwijs ook verzekerde zorg is.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

De ontwikkeling van indicatoren wordt ook meegenomen bij de verdere uitwerking van de zorgmodule in de ziektespecifieke standaarden. Door indicatoren te ontwikkelen vanuit de ziektespecifieke context sluiten deze beter aan op de zorgsituatie en de daaruit volgende informatiebehoefte.

Met inachtneming van bovenstaande voldoet de zorgmodule aan alle criteria uit het Toetsingskader. Zorginstituut Nederland volgt de invoering van de zorgmodule Bewegen in de ziektespecifieke standaarden.