Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over verpleeghuiszorg. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In het 'Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg' worden de kwaliteitsindicatoren toegelicht en worden meetinstructies gegeven. In dit handboek staat tevens welke gegevens bedoeld zijn voor openbaarmaking. U kunt deze data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren Personeelssamenstelling

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg draait om samen leren en verbeteren. Dit vraagt onder meer met elkaar in gesprek te gaan over de relatie tussen de aard van de te verlenen zorg en de daarvoor wenselijke multidisciplinaire personeelssamenstelling. Deze relatie is van meerdere facetten afhankelijk en daarmee niet uniform. Afgesproken is dat zorgorganisaties op organisatieniveau gegevens publiceren met betrekking tot de personeelssamenstelling (Openbare Database van Zorginstituut Nederland). Hiermee wordt landelijk, op sectorniveau informatie bij elkaar gebracht.

Documenten

Verslagjaar 2019

Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg

PDF-document 1.445,16 KB

Indicatorgids 22-10-2019

Handboek indicatoren personeelssamenstelling

PDF-document 437,34 KB

Indicatorgids 22-10-2019

Verslagjaar 2018

Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg

PDF-document 571,43 KB

Indicatorgids 24-10-2018

Handboek indicatoren personeelssamenstelling

PDF-document 540,05 KB

Indicatorgids 21-01-2019

123-tool basisveiligheid

Excel-document 44,78 KB

Indicatorgids 21-11-2018

Verslagjaar 2017

Indicatorgids Verpleeghuiszorg verslagjaar 2017

PDF-document 120,5 KB

Indicatorgids 12-12-2017

Verslagjaar 2016

Toelichting op indicatorset

Word-document 19,71 KB

Verslag 29-03-2017

Aanbiedingsformulier meetinstrument indicatorenset Basisveiligheid 2016

PDF-document 570,78 KB

Aanbiedingsformulier 13-01-2017

Indicatorenset Basisveiligheid 2016

PDF-document 124,51 KB

Indicatorgids 13-01-2017

Documenten bij meetinstrument

Aanbiedingsformulier meetinstrument indicatoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg (versie 8)

PDF-document 565,15 KB

Aanbiedingsformulier 22-01-2019

Roostermodel

Excel-document 267,7 KB

Kwaliteitsinstrument 20-12-2018

Roostermodel handleiding

Word-document 113,54 KB

Kwaliteitsinstrument 20-12-2018

Dashboard en Indicatoren def

Excel-document 318,78 KB

Kwaliteitsinstrument 20-12-2018

Dashboard handleiding

Word-document 1.193,52 KB

Kwaliteitsinstrument 20-12-2018

ZiensWijzer

PDF-document 963,02 KB

Kwaliteitsinstrument 20-12-2018

ZiensWijzer handleiding

Word-document 1.413,9 KB

Kwaliteitsinstrument 20-12-2018

Handleiding conversie personele indicatoren

Word-document 234,27 KB

Procesbeschrijving 20-12-2018

Betrokken partijen

  • Actiz (penvoerder)
  • LOC Zeggenschap in zorg
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Verenso
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zorginstituut Nederland (ZIN)
  • ZorgthuisNL
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut heeft voor de totstandkoming van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn doorzettingsmacht ingezet en de Kwaliteitsraad gevraagd het kwaliteitskader te ontwikkelen en aan te bieden aan het wettelijke Register.

Toelichting proces

In februari 2015 is Waardigheid en Trots geïnitieerd, een programma voor de verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg, waaronder het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het Zorginstituut heeft dit kader, inclusief basisveiligheid en personeelssamenstelling, vervolgens op haar Meerjarenagenda geplaatst. Ondanks de inspanningen van de sectorpartijen, kon geen overeenstemming over de inhoud bereikt worden op de gestelde datum van 1 oktober 2016. Vervolgens heeft het Zorginstituut de verantwoordelijkheid voor de realisatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling overgenomen conform haar wettelijke doorzettingsmacht. Hierna heeft het Zorginstituut de Kwaliteitsraad verzocht deze op te stellen.

De Kwaliteitsraad is gestart met een analysefase, bestaande uit de volgende onderdelen: een inventarisatie van de eerdere conceptleidraad en conceptkader, een politieke, inhoudelijke en strategische analyse, gesprekken met bestuurders van relevante partijen, een hoorzitting met experts op het terrein van meten en verbeteren van kwaliteit en een analyse van de wetenschappelijke literatuur. De vanuit hun betrokkenheid bij Waardigheid en Trots relevante partijen zijn achtereenvolgens: Patiëntenfederatie Nederland, LOC, V&VN, Verenso, Actiz, Zorgthuisnl, ZN, IGZ en VWS. Aansluitend op de analysefase is de commissie verpleeghuiszorg ingesteld, bestaande uit zes leden van de Kwaliteitsraad, ondersteund door een deskundige van het Zorginstituut en een extern deskundige. Deze commissie heeft het concept kwaliteitskader opgesteld, op basis van beschikbare literatuur, ervaringen en deskundigheid. Vervolgens is het concept kwaliteitskader, waarin basisveiligheid en personeelssamenstelling als aparte hoofdstukken zijn geïntegreerd, ter consultatie voorgelegd aan de relevante partijen en aan vijf externe deskundigen. Na het verwerken van de feedback heeft de Kwaliteitsraad het kwaliteitskader aangeboden aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut ter opname in het Register.

Beschrijving zorg & organisatie

Verpleeghuiszorg omvat een veelheid aan zorg die, uitgaande van het perspectief van de cliënt, zeer divers en afhankelijk van vele factoren is. Het kader bevat zodoende geen beschrijving van een zorgproces vanuit het perspectief van de cliënt, maar biedt vanuit organisatieperspectief instrumenten aan en schept voorwaarden waarbinnen goede zorg verpleeghuiszorg lokaal en contextgebonden kan worden gerealiseerd.

Het kader benadrukt de cliënt als uitgangspunt bij de zorg en dienstverlening. Een bij de beschrijving van het zorgproces horende beschrijving van afwegingen ten behoeve van het verlenen van gepaste zorg ontbreekt. In plaats daarvan stuurt het kader op het leveren van maatwerk en bevordert daarmee dat de zorg wordt toegesneden op de individuele situatie en behoefte van de cliënt. Afspraken hierover worden vastgelegd in het zorgleefplan.

In het kader staan verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht opgenomen en wordt op een aantal punten het vereiste niveau van de zorgverlener benoemd voor de zorgverlening (bijv. voor opstellen zorgleefplan). De concrete invulling van de structuur en de verantwoordelijkheidstoedeling wordt grotendeels neergelegd bij de zorgorganisatie, met oog op het afstemmen op de behoeften van de cliëntpopulatie. Het kader biedt de zorgverlener ter ondersteuning handreikingen om persoonsgerichte zorg te versterken en geeft ruimte om de invulling in de praktijk zelf vorm te geven.

De bewijsvoering in het kader is beperkt. Waar mogelijk en relevant sluit het kader aan op (inter)nationale literatuur en rapporten zoals bijvoorbeeld ‘De cliënt centraal’ van het College voor Rechten van de Mens. Tevens verwijst het kader naar onderliggende richtlijnen en protocollen, maar benoemt deze niet expliciet. Op andere punten wordt aangeven dat (inter)nationale bewijsvoering ontbreekt, bijvoorbeeld voor het vaststellen van een norm voor een verantwoorde personeelssamenstelling. In het kader wordt hiervoor wel aan de relevante partijen de opdracht gegeven om tot een dergelijk norm te komen en worden handvatten voor de invulling aan de personeelssamenstelling gegeven in de tussenliggende periode.

Kernbegrippen worden in de tekst gedefinieerd en de voorwaarden voor implementatie staan beschreven. Zorgorganisaties wordt hierbij een helpende hand geboden door de opdracht tot het oprichten van een stuurgroep ter implementatie van het kader. Tot slot is het kader consistent met de andere kwaliteitsstandaarden in het Register.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

Het kwaliteitskader bevat alle onderdelen die op grond van het Toetsingskader bij een kwaliteitsstandaard horen. Indien dat niet het geval is staat beschreven binnen welke termijn een ontbrekend onderdeel wordt opgeleverd.