Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

Het Partnership Stop met Roken heeft in het voorjaar van 2009 het initiatief genomen deze zorgmodule te ontwerpen en daartoe een breed samengestelde  werkgroep ingesteld, aangeduid als de kerngroep.

Het Kwaliteitsinstituut heeft positief geoordeeld over opname van de kwaliteitsstandaard Zorgmodule Stoppen met roken in het Register, zie de beoordeling onderaan deze pagina.

Actuele versie

Samenvatting Zorgmodule Stoppen met Roken

Documenten

Documenten bij kwaliteitsstandaard

Aanbiedingsformulier Zorgmodule Stoppen met Roken

PDF-document 256,34 KB

Aanbiedingsformulier 01-12-2019

Zorgmodule Stoppen met Roken

PDF-document 1.750,09 KB

Module 01-12-2019

Betrokken partijen

  • Partnership Stop met Roken (penvoerder)
  • CZ
  • Coöperatie VGZ
  • Longfonds
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
  • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Betrokken partijen

Er is gebruik gemaakt van het overgangscriterium. De volgende partijen zijn of in de kerngroep of in de adviesgroep als lid van het Partnership Stop met Roken betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Zorgmodule: Partnership Stop met roken (bestaande uit NHG, NVALT, V&VN, Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland), Long Fonds, Zorgverzekeraars Nederland, CZ, Univé en VGZ IZA Trias. Hieruit blijkt dat de Zorgmodule gedragen wordt door zowel de relevante patiënten (vertegenwoordigers), zorgaanbieders als zorgverzekeraars.

Beschrijving zorg & organisatie

In de zorgstandaard is aandacht besteed aan alle gewenste elementen met betrekking tot de beschrijving van de inhoud van de zorg en de organisatie van het zorgproces. Een goede stoppen-met-rokenzorg bestaat uit een samenwerking tussen de patiënt en de zorgverlener. Binnen de Zorgmodule komt het cliëntperspectief dan ook goed tot zijn recht. De zorgmodule ondersteunt de uitvoering van gepaste zorg door te werken met stepped care en de arts te voorzien van voorlichtingsmateriaal voor keuzeondersteuning. De patiënt wordt hierin ondersteund door aanvullende informatie voor dit proces in de patiëntenversie.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

De zorgstandaard bevat alle gewenste onderdelen of heeft hiervoor een tijdspad opgeleverd. De cliëntenversie van de Zorgmodule is te vinden op www.stoppen-met-roken.nl. Het Partnership stop met roken is eigenaar van de Zorgmodule en bevoegd om wijzigingen door te voeren. Iedere actualisatie van de Richtlijn behandeling tabaksverslaving wordt gevolgd door een herbeoordeling van de Zorgmodule, op basis waarvan een passend actualiseringproces van de zorgmodule in gang zal worden gezet. De Zorgmodule heeft een lijst met kwaliteitsindicatoren voor de zorgverzekeraar ten behoeve van vergoeding van stopondersteuning. Een set bij de Zorgmodule behorende indicatoren wordt na actualisering van de Richtlijn behandeling van tabaksverslaving in 2016 opgenomen.