Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

Het Partnership Stop met Roken heeft in het voorjaar van 2009 het initiatief genomen deze zorgmodule te ontwerpen en daartoe een breed samengestelde  werkgroep ingesteld, aangeduid als de kerngroep.

Het Kwaliteitsinstituut heeft positief geoordeeld over opname van de kwaliteitsstandaard Zorgmodule Stoppen met roken in het Register.

Betrokken partijen

  • Partnership Stoppen met Roken (penvoerder)
  • CZ
  • Coöperatie VGZ
  • Longfonds
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
  • Univé
  • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Er is gebruik gemaakt van het overgangscriterium. De Zorgmodule wordt gedragen door de relevante patiënten(vertegenwoordigers), zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Beschrijving zorg & organisatie

In de zorgstandaard is aandacht besteed aan alle gewenste elementen met betrekking tot de beschrijving van de inhoud van de zorg en de organisatie van het zorgproces. Een goede stoppen-met-rokenzorg bestaat uit een samenwerking tussen de patiënt en de zorgverlener. Binnen de Zorgmodule komt het cliëntperspectief dan ook goed tot zijn recht. De zorgmodule ondersteunt de uitvoering van gepaste zorg door te werken met stepped care en de arts te voorzien van voorlichtingsmateriaal voor keuzeondersteuning. De patiënt wordt hierin ondersteund door aanvullende informatie voor dit proces in de patiëntenversie.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

De zorgstandaard bevat alle gewenste onderdelen of heeft hiervoor een tijdspad opgeleverd. De cliëntenversie van de Zorgmodule is te vinden op www.stoppen-met-roken.nl. Het Partnership stop met roken is eigenaar van de Zorgmodule en bevoegd om wijzigingen door te voeren. Iedere actualisatie van de Richtlijn behandeling tabaksverslaving wordt gevolgd door een herbeoordeling van de Zorgmodule, op basis waarvan een passend actualiseringproces van de zorgmodule in gang zal worden gezet. De Zorgmodule heeft een lijst met kwaliteitsindicatoren voor de zorgverzekeraar ten behoeve van vergoeding van stopondersteuning. Een set bij de Zorgmodule behorende indicatoren wordt na actualisering van de Richtlijn behandeling van tabaksverslaving in 2016 opgenomen.