Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

Het doel van de Zorgstandaard Obesitas is het bevorderen van de kwaliteit van de zorg voor mensen met obesitas, opdat hun gezondheid, kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie verbetert. Uitgangspunt is dat de patiënt als volwaardig partner met eigen verantwoordelijkheid in het zorgproces optreedt. De zorgstandaard biedt de vrijheid om aan de zorgvraag en wensen, behoeften en mogelijkheden van de individuele patiënt te voldoen en wordt daartoe ook vertaald in een persoonlijk zorgplan.

De zorgstandaard is in opdracht van het ministerie van VWS ontwikkeld door het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en op 25 november 2010 opgeleverd. In het PON werken zorgverleners en patiënten samen aan het verbeteren van de zorg voor mensen met overgewicht en obesitas. 

Betrokken partijen

 • Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) (penvoerder)
 • Actiz
 • GGD GHOR Nederland
 • Jeugdartsen Nederland (AJN)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Obesitas Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Er is gebruik gemaakt van het overgangscriterium. Voor wat betreft de gezamenlijke voordracht constateert het Zorginstituut dat organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars de zorgstandaard gezamenlijk voordragen. De Federatie van Medische Specialisten was niet betrokken bij het opstellen van de standaard. Het PON geeft aan dat de Federatie van Medische Specialisten een federatiepartner van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG) is, één van de partijen die wel betrokken zijn geweest bij het opstellen en indienen van de standaard. Daarnaast zijn de medici die het meest betrokken zijn bij de in de zorgstandaard beschreven doelgroep betrokken, namelijk de huisartsen (NHG), internisten (NIV), arbeids- en bedrijfsgeneeskundigen (NVAB) en kinderartsen (NVK).

Beschrijving zorg & organisatie

Zorginstituut Nederland constateert dat in de Zorgstandaard Obesitas aandacht is besteed aan alle gewenste elementen met betrekking tot de beschrijving van de inhoud van de zorg en de organisatie van het zorgproces. Een goede behandeling van obesitas is in principe geheel gericht op het ondersteunen en bevorderen van zelfmanagement. Hiervoor is een goede samenwerking tussen de patiënt en de zorgverlener noodzakelijk. 

Volledigheid kwaliteitsstandaard

De Zorgstandaard bevat alle gewenste onderdelen of heeft hiervoor een tijdpad opgeleverd. 

In 2017 bekijkt het PON of de Zorgstandaard Obesitas nog up-to-date is. Streefdatum voor de geactualiseerde versie van de Zorgstandaard Obesitas is eind 2017.
Voor de oplevering van de patiëntversie is een tijdspad geformuleerd. Het PON heeft bewust nog geen patiëntversie van de Zorgstandaard Obesitas opgesteld. De wens is deze te gaan ontwikkelen zodra de zorg conform de zorgstandaard daadwerkelijk beschikbaar is. Indien in 2017 de Zorgstandaard Obesitas nog up-to-date blijkt te zijn, start het PON met de patiënten versie van de Zorgstandaard Obesitas. De streefdatum voor een publieksversie is eind 2017.

Voor de oplevering van meetinstrumenten is een tijdspad geformuleerd. Het PON heeft op basis van een literatuurstudie een selectie gemaakt van geschikte meetinstrumenten en er zijn pilots in samenwerking met leefstijlaanbieders om ervaring op te doen met kwaliteit van leven als uitkomstmaat. Het resultaat van de pilots is dat men het meten van kwaliteit van leven als een meerwaarde ervaart voor de kwaliteit van de te leveren zorg. Het PON geeft aan dat in de periode 2016-2018 met behulp van subsidie van het Ministerie van VWS wordt gewerkt aan het voor de brede zorgpraktijk geschikt maken van kwaliteit van leven als uitkomstmaat in de zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas.